W oczekiwaniu na dane makroekonomiczne

      
    
Termometr inwestycyjny
Aktualności / 2023-05-24 / autorzy: Marek Straszak

Ostatnie tygodnie na rynkach finansowych przebiegają w atmosferze wyczekiwania na to, co się stanie z gospodarką. Wydaje się, że dużo informacji jest już zdyskontowanych w cenach aktywów, a przychodzące dane bliskie są oczekiwaniom analityków zawartych w konsensusie. Widoczne jest, że inwestorzy oczekują na dane z realnej sfery gospodarki i na dalsze działania Rezerwy Federalnej (FED).

FED zgodnie z oczekiwaniami na ostatnim posiedzeniu podniósł stopy procentowe. Najprawdopodobniej jest to ostatnia podwyżka w tym cyklu. Rynek spodziewa się, że w drugiej połowie 2023 roku stopy procentowe będą obniżane. Dynamika tych zmian będzie świadczyła o tym, jak FED widzi stan gospodarki. Jednak członkowie FED'u ostrzegają już teraz, że ten tzw. „płaskowyż” na stopach może potrwać dłużej.

Sezon wyników ze spółek w Stanach Zjednoczonych jest neutralny. W Polsce również możemy się już zapoznać z pierwszymi danymi z raportów za pierwszy kwartał tego roku. O ile banki pokazują w miarę dobre wyniki, to dla reszty spółek ten sezon wyników można określić jako mieszany. Selekcja w tym momencie jest ważna, m. in. dlatego, że niektóre podmioty mogą korzystać na bieżącej sytuacji makroekonomicznej jak np. branża budowlana czy turystyczna. Na uwagę zasługuje polski rynek akcyjny, który nadgania tegoroczną relatywną słabość do innych parkietów.

W przypadku instrumentów dłużnych interesujący może być brak silniejszej reakcji na deklaracje podniesienia 500+ do 800+. Rynek prawdopodobnie spodziewał się serii przedwyborczych obietnic, więc brak ich znaczącego wpływu na rentowności obligacji nie była aż tak dużym zaskoczeniem.

Podobnie jak akcje i obligacje, złoto również znajduje się teraz w okresie pewnego rodzaju stabilizacji. Analitycy cały czas wskazują możliwości wsparcia kruszcu i dalszy wzrost jego wycen, ze względu na słabego dolara, silne zainteresowanie ze strony banków centralnych oraz możliwą recesję w Stanach Zjednoczonych.

 


Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”). Towarzystwo działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\95. Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej.
Niniejszy materiał stanowi komentarz do bieżącej sytuacji rynkowej. Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią: usługi doradztwa inwestycyjnego, udzielania rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych, jak również nie stanowią informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną lub rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku. Niniejszy materiał nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa.
Niniejszy materiał został przygotowany z dołożeniem należytej staranności i z wykorzystaniem najlepszej wiedzy, Informacje przedstawione i opisane w niniejszym materiale opierają się na ocenie autora w momencie jego tworzenia i w stosunku do bieżącego stanu gospodarczego, geopolitycznego, prawnego i podatkowego oraz mogą ulec zmianie bez uprzedniego poinformowania. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki wynikające bezpośrednio lub pośrednio z użytku treści zawartych w niniejszym materiale.
Decyzje inwestycyjne dotyczące inwestowania w fundusze inwestycyjne powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektami informacyjnymi funduszy, zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty informacyjne, Dokumenty zawierające kluczowe informacje, Informacje dla Klienta AFI, tabele opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.generali-investments.pl.