Wyprawka szkolna dziecka. Sposoby na tańszy powrót do szkoły

      
    
Niezależnie o finansach / 2018-08-08 / autorzy: Diana Litwin-Dolezińska

Według róż­nych danych sza­co­wany średni koszt wyprawki szkol­nej w latach ubie­głych kształ­to­wał się na pozio­mie od 600 do 900 zł na jedno dziecko. Jest to cał­kiem spora kwota, dla­tego warto poznać spo­soby na tań­szy powrót do szkoły. Dzięki nim wyprawka szkolna dziecka może być mniej­szym obcią­że­niem dla Two­jego domo­wego budżetu.

Dziecko i powrót do szkoły

Pow­rót do szkoły po waka­cjach sta­nowi spore prze­ży­cie dla dzieci i ich rodzi­ców. Jak tanio kupić pod­ręcz­niki oraz przy­bory szkolne? Co to jest rzą­dowy pro­gram wyprawka szkolna? Kiedy dosta­niemy dar­mowe pod­ręcz­niki? Gdzie sprze­dać książki i czy skup pod­ręcz­ni­ków to dobre roz­wią­za­nie? Ile wydamy na zestaw ubrań do szkoły? To tylko kilka pytań, jakie wła­śnie zadają sobie rodzice, przed zbli­ża­ją­cym się rokiem szkol­nym.

Sprawdźmy spo­soby, które pozwa­lają obni­żyć koszt wyprawki nawet o połowę.

Wyprawka szkolna dziecka. Od czego zacząć?

W pierw­szej kolej­no­ści warto spraw­dzić, jakie rze­czy ma dziecko jesz­cze z poprzed­niego sezonu. Taki reko­ne­sans pozwoli Wam z głową zapla­no­wać zakup bra­ku­ją­cych przedmio­tów. Farby, kredki, nie­wy­ko­rzy­stane zeszyty czy bloki rysun­kowe mogą się jesz­cze przy­dać, więc nie ma potrzeby, aby je wyrzu­cać w cało­ści.

Zrób­cie podział na rze­czy: które są jesz­cze dobre i mogą się przy­dać; które są jesz­cze dobre, ale nie będą już potrzebne oraz na takie, które już się nie nadają, bo są mocno znisz­czone i zużyte.

Sprze­daj to, co komuś może się jesz­cze przy­dać

Wśród rze­czy dziecka na pewno znajdą się takie przedmioty, które mogą posłu­żyć jesz­cze komuś innemu. Choćby pod­ręcz­niki. Warto je sprze­dać online za pomocą ser­wi­sów aukcyj­nych lub za pomocą grup tema­tycz­nych na Face­bo­oku. Można też wybrać się do skupu pod­ręcz­ni­ków czy do pobli­skiego anty­kwa­riatu, ale prze­waż­nie bar­dziej opła­calną prak­tyką będzie sprze­daż bez­po­śred­nia.

Zrób listę potrzeb­nych zaku­pów

Listę zaku­pów naj­le­piej jest przy­go­to­wać na spo­koj­nie w domu wspól­nie z dziec­kiem. O tej porze roku sklepy zaczy­nają pękać w szwach od gadże­tów szkol­nych. W każ­dym sezo­nie poja­wiają się nowe przedmioty z ulu­bio­nymi posta­ciami z bajek. Róż­nica w cenie różo­wego zeszytu w kratkę, a różo­wego zeszytu w kratkę z ulu­bioną posta­cią z kre­skówki może być nawet dwu­krotna. A dzieci, jak to dzieci, chcą mieć to co ładne, mimo że cena jest wie­lo­krot­nie wyż­sza. Dla­tego sku­tecz­nym spo­so­bem na tań­szy powrót do szkoły, powi­nien być wcze­śniejszy plan zaku­pów.

By unik­nąć nie­po­ro­zu­mień z dziec­kiem lub zaku­pów pod wpły­wem impulsu, ustal­cie wcze­śniej – co chce­cie kupić i za ile. Jeżeli dziecko chce kupić naj­mod­niej­szy ple­cak, który będzie droż­szy, to zapla­nuj­cie zakup np. kre­dek, far­bek i piór­nika w tań­szej wer­sji bez baj­ko­wych postaci.

Młod­szym dzie­ciom może być trud­niej zro­zu­mieć te zależ­no­ści i chwyty sprze­da­żowe, ale wspól­nie przy­go­to­wana lista zaku­pów, będzie dobrym argu­men­tem przy­po­mi­na­ją­cym o zasa­dach w cza­sie zaku­pów.

Szu­kaj oka­zji

Im bli­żej do daty roz­po­czę­cia roku szkol­nego, tym czę­ściej można tra­fić na pro­mo­cje i wyprze­daże. Dzieci potrze­bują spo­rych ilo­ści kre­dek, ołów­ków, zeszy­tów, kar­tek czy dłu­go­pi­sów. Jeżeli tra­fisz na pro­mo­cję, nie oba­wiaj się zaku­pić potrzeb­nych rze­czy na zapas. Dzięki temu możesz zaosz­czę­dzić w dłuż­szej per­spek­ty­wie sporo pie­nię­dzy.

Kom­ple­tu­jąc wszyst­kie potrzebne gadżety szkolne, nie sku­piaj się tylko na jed­nym skle­pie. Szu­kaj oka­zji w róż­nych gazet­kach skle­po­wych, rekla­mach i w inter­ne­cie.

Wyprawka szkolna dziecka może zawie­rać przedmioty, które warto zaku­pić online. Pra­wie 40% Pola­ków wyprawkę szkolną skom­ple­tuje w skle­pach inter­ne­to­wych. Nie­ogra­ni­czony wybór, cie­kawe oka­zje cenowe, dar­mowa dostawa – coraz czę­ściej prze­ko­nują rodzi­ców do tego typu zaku­pów. Przy­kła­dowo – cza­sami lepiej opłaca się zaku­pić książki online jedy­nie z odbio­rem oso­bi­stym na miej­scu w księ­garni.

Naj­wię­cej wyprze­daży zaczyna się już we wrze­śniu. Dla­tego, jeśli tylko jest taka moż­li­wość, to wstrzy­maj się z nie­któ­rymi zaku­pami do tego czasu.

Kupuj uży­wane rze­czy

Wyżej zachę­ca­łam Cię do sprze­daży nie­uży­wa­nych rze­czy. W ten sam spo­sób możesz poszu­kać pomocy nauko­wych czy gadże­tów szkol­nych dla swo­jego dziecka. Dzięki temu wyprawka szkolna dziecka może być tań­sza nawet o kil­ka­dzie­siąt zło­tych.

Na niektó­rych rze­czach nie warto oszczę­dzać

„Postaw na jakość” to kry­te­rium powinno być szcze­gól­nie brane pod uwagę pod­czas zakupu obu­wia, ple­caka, biurka, krze­sła czy oświe­tle­nia. To naj­waż­niej­sze miej­sca, w któ­rych oszczęd­no­ści mogą być złudne i w dłuż­szej per­spek­ty­wie mogą bar­dziej dziecku zaszko­dzić niż pomóc.

Prze­zorny dobrze ubez­pie­czony

Sprawdź ofertę ubez­pie­czy­cieli doty­czącą ubez­pie­cze­nia wypad­ko­wego dla dziecka. Więk­szość osób decy­duje się na gru­pową ofertę ubez­pie­cze­nia NNW, z jakiej można sko­rzy­stać w pla­cówce, do któ­rej uczęsz­cza dziecko. Są to ubez­pie­cze­nia zazwy­czaj tań­sze, ale i ich zakres ochrony jest prze­waż­nie okro­jony. Warto zatem samo­dziel­nie poszu­kać ofert, porów­nać je i wyku­pić ubez­pie­cze­nie dla dziecka na wła­sną rękę. Może się tak zda­rzyć, że znaj­dziemy ofertę o kilka czy kil­ka­na­ście zło­tych droż­szą, ale z dużo lep­szym zakre­sem ochrony i z wyż­szymi kwo­tami gwa­ran­to­wa­nymi w przy­padku odszko­do­wa­nia.

Nowy pro­gram wyprawka szkolna dziecka

Naj­now­szy Rzą­dowy Pro­gram „Dobry Start” to wyprawka szkolna i zwią­zane z nim dar­mowe pod­ręcz­niki szkolne, pozwolą rodzi­com cho­ciaż w czę­ści sfi­nan­so­wać wydatki na dziecko. Od sierp­nia w roku szkol­nym 2018/2019 każde uczące się dziecko przed ukoń­cze­niem 18 roku życia może otrzy­mać 300 zł na wyprawkę. Rodzice mają dowol­ność w wydat­ko­wa­niu tej kwoty.

Kolejne udo­god­nie­nie to dar­mowy dostęp do pod­ręcz­ni­ków, jak i rów­nież do mate­ria­łów ćwi­cze­nio­wych zapew­nia­nych przez pla­cówki oświaty. Ucz­nio­wie klas – od jeden do osiem oraz gim­na­zja­li­ści – w okre­sie przej­ścio­wym za darmo otrzy­mają pod­ręcz­niki z zakresu kształ­ce­nia ogól­nego. Wię­cej infor­ma­cji na ten temat można zna­leźć na stro­nie Mini­ster­stwa Edu­ka­cji


Diana Litwin-Dolezińska, autorka bloga pieniadzjestkobieta.pl