Podstawowe pojęcia - O

  • Obligacje to papiery wartościowe emitowane w serii – emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji (obligatariusza) i zobowiązuje się spłacić kwotę zadłużenia wraz z należnymi odsetkami w określonym czasie. Emitent obligacji odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania wynikające z obligacji, z wyjątkiem obligacji przychodowych (dających prawo do udziału w zyskach przedsiębiorstwa). Obligacja jest więc rodzajem pożyczki – emitent jest w tym przypadku pożyczkobiorcą, a obligatariusz pożyczkodawcą. Obligacje to inaczej papiery dłużne podobnie jak weksle, czy czeki.
  • Odchylenie standardowe - współczynnik ryzyka; pokazuje, jak ryzykowny jest dany fundusz. Im wyższy wskaźnik, tym bardziej zmienna jest cena jednostki funduszu. Wskaźnik stosuje się do porównywania ryzyka funduszy o podobnym profilu (np. funduszy akcyjnych).
  • Odkupienie - spieniężenie inwestycji. Towarzystwo dokonuje odkupienia jednostek uczestnictwa i wypłaca z tego tytułu środki pieniężne na konto Klienta wskazane w umowie. Wypłacona kwota zawiera wypracowany zysk, ale jest pomniejszona o "podatek Belki". Można zlecic odkupienie wszystkich posiadanych jednostek lub tylko ich części.
  • Opłata manipulacyjna - opłata pobierana przy nabyciu jednostek uczestnictwa. Nabywając jednostki bezpośrednio w POK Generali Investments lub poprzez Serwis Transakcyjny, Klient jest zwolniony z tej opłaty.
  • Oszczędzanie to lokowanie środków, które zabezpiecza je przed utratą wartości spowodowaną inflacją. Rozsądnie oszczędzając chronimy swoje środki, ale ich nie pomnażamy.