Promocje: "UniLokata Plus dopłata" oraz "Unilokata PLUS 1% więcej" - prawomocna DECYZJA UOKiK

Podstawowe pojęcia - A

  • Agent transferowy - firma prowadząca rejestry uczestników funduszy, obsługę przeprowadzanych transakcji i odpowiadająca za dostarczanie uczestnikom informacji m.in. potwierdzeń transakcji (z zachowaniem zasady poufności).
  • Akcja to papier wartościowy reprezentujący część kapitału zakładowego spółki akcyjnej. Własność akcji jest dowodem potwierdzającym uczestnictwo posiadacza (akcjonariusza) w spółce akcyjnej i uprawnia go do:
    - własności części spółki akcyjnej: akcjonariusz uprawniony jest do części zysku wypracowanego przez spółkę. Zysk ten wypłacany jest w formie dywidendy. Cała kwota wypłaconej przez spółkę dywidendy dzielona jest pomiędzy akcjonariuszy w stosunku do ilości ich udziałów (akcji) w spółce akcyjnej. W przypadku likwidacji spółki, akcjonariusz jest uprawniony do udziału w majątku pozostałym po likwidacji.
    - udziału w zarządzaniu spółką: akcjonariusze są uprawnieni do udziału oraz głosowania na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Ilość głosów danego akcjonariusza zależy od ilości posiadanych przez niego akcji. Zarządzanie odbywa się przez głosowanie nad decyzjami wpływającymi na strategię i kierunek rozwoju firmy. Udział akcjonariusza w spółce zależy od liczby posiadanych akcji w stosunku do ilości wszystkich akcji wyemitowanych przez spółkę.
  • Aktywa funduszu - suma środków ulokowanych w funduszu przez jego uczestników. Jest to majątek funduszu, czyli aktualna wartość posiadanych lokat - papierów wartościowych oraz środków finansowych pochodzących z wpłat uczestników i innych źródeł.
  • Aktywa funduszu netto -  wartość aktywów subfunduszu pomniejszona o zobowiązania funduszu związane z funkcjonowaniem tego subfunduszu oraz odpowiednią część zobowiązań funduszu dotyczących całego funduszu