Podstawowe pojęcia - K

  • KIID (Kluczowe informacje dla Inwestorów) - obowiązkowy dokument informacyjny każdego funduszu otwartego. W KIID można znaleźć w szczególności cele i politykę inwestycyjną, profil ryzyka i zysku, opłaty, wyniki osiągnięte w przeszłości, informacje praktyczne. Zakres przedstawianych informacji jest uregulowany rozporządzeniem organów Unii Europejskiej.
  • Konwersja - przeniesienie środków z jednego funduszu do drugiego, w obrębie tego samego towarzystwa. Konwersja polega na zbyciu wskazanej liczby jednostek uczestnictwa w funduszu źródłowym i jednoczesnym nabyciu jednostek w funduszu docelowym. Jednostki w funduszu docelowym są kupowane za kwotę uzyskaną w wyniku odkupienia jednostek w funduszu źródłowym, pomniejszoną o wartość podatku od dochodów kapitałowych.