Podstawowe pojęcia - R

 • Rating - skala ocen, wydawana przez renomowane, niezależne instytucje finansowe, która ocenia jakość dłużnych papierów wartościowych pod kątem wiarygodności finansowej emitenta oraz warunków panujących na rynku.
 • Reinwestycja - ponowne nabycie jednostek uczestnictwa, po ich wcześniejszym spieniężeniu. Od środków reinwestowanych w ciągu 60 dni od odkupienia jednostek uczestnictwa nie pobiera się opłaty manipulacyjnej.
 • Rejestr w funduszu można porównać do rachunku bankowego. Klient może mieć wiele rejestrów w jednym funduszu. Rejestr jest komputerową ewidencją danych Uczestnika uwzględniającą między innymi jego dane identyfikujące, informacje o pełnomocnictwach udzielonych lub odwołanych przez Uczestnika, liczbę jednostek uczestnictwa poszczególnych kategorii należących do niego.
 • Rynek pieniężny to segment rynku finansowego, w którym dokonywane są transakcje w formie gotówkowej lub bezgotówkowej o okresie zapadalności do jednego roku. Rynek pieniężny można podzielić na:W swojej konstrukcji zbywalne papiery wartościowe rynku pieniężnego są podobne do obligacji. Instrumenty rynku pieniężnego, podobnie jak obligacje, to papiery wartościowe, których emitent jest dłużnikiem właściciela papieru i zobowiązuje się spłacić kwotę zadłużenia wraz z odsetkami w określonym czasie. Ze względu na krótki termin zapadalności instrumenty rynku pieniężnego należą do najbezpieczniejszych na rynku.
  Do podstawowych instrumentów rynku pieniężnego należą: - 13- i 52-tygodniowe bony skarbowe (emitentem jest Skarb Państwa), - krótkoterminowe papiery dłużne przedsiębiorstw, - pożyczki i depozyty na międzybankowym rynku pieniężnym o różnym terminie zapadalności - od natychmiastowych O/N (na noc) do 1Y (jednorocznych).
  - rynek międzybankowy depozytów i lokat,
  - rynek zbywalnych papierów wartościowych.
 • Ryzyko inwestycyjne - to nic innego, jak niepewność w kwestii wielkości osiąganego zysku lub straty, jaką może przynieść nasza inwestycja. Nie oznacza to jednak, że należy zrezygnować z inwestycji, tylko właściwie określić własny poziom tolerancji ryzyka inwestycyjnego tak, by uniknąć niemiłych niespodzianek. Zobacz także definicję syntetycznego wskaźnika ryzyka - SRRI.