Generali Korona Zrównoważony
Subfundusz mieszany
Ryzyko portfela:
Minimalna kwota to 100 PLN
-

Kwota zainwestowana 100 PLN
Wypracowany wynik * 0 PLN
Kwota po okresie inwestycji 0 PLN
*W wybranym dniu początku inwestycji fundusz nie był jeszcze wyceniany.
Pokaż benchmark funduszu

* Wyniki mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i należne podatki.

Charakterystyka funduszu
Parasol Generali Fundusze FIO
Min. horyzont inwestycyjny 3 lata
Min. pierwsza wpłata 100 PLN
Min. kolejna wpłata 100 PLN
Polityka inwestycyjna
  • Portfel subfunduszu złożony w co najmniej w 20%, ale nie więcej niż 80% z instrumentów udziałowych. Pozostałą część aktywów stanowią instrumenty dłużne.
  • Część akcyjna złożona głównie z akcji polskich emitentów. Aktywnie zarządzana proporcja udziału dużych oraz małych i średnich spółek. 
  • Dopełnienie portfela stanowią akcje wyselekcjonowanych spółek zagranicznych, głównie z rynków rozwiniętych. 
  • Cześć dłużna pełniąca rolę stabilizującą, składająca się z obligacji emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa oraz papierów wartościowych emitowanych przez zagraniczne rządy m.in. z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, oraz niewielki udział obligacji przedsiębiorstw.
  • Proporcje udziału akcji i dłużnych papierów wartościowych w aktywach subfunduszu ustalane są na podstawie bieżącej sytuacji rynkowej i perspektyw jej rozwoju. 

Subfundusz ma ponadto możliwość inwestowania w inne niż w/w kategorie lokat. Pełny opis polityki inwestycyjnej jest zawarty w statucie Funduszu, dostępnym na stronie www.generali-investments.pl w zakładce Dokumenty.

Profil inwestora

Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:

  • chcą lokować środki w subfundusz zrównoważony inwestujący zarówno w instrumenty udziałowe jak i dłużne,
  • są zainteresowani alternatywą wobec bezpośredniej inwestycji w akcje i dłużne papiery wartościowe,
  • akceptują umiarkowane ryzyko inwestycyjne,
  • mają co najmniej 3-letni horyzont inwestycyjny.
Benchmark 50% WIG, 50% Bloomberg Barclays Series-E Poland Govt 1-5 Yr Bond Index
Zarządzający Robert Burdach, Krzysztof Izdebski
Data dostosowania struktury portfela 1995-09-01
Maksymalna opłata manipulacyjna 5%
Maksymalna opłata za zarządzanie 2%
Numer rachunku bankowego 34 1880 0009 0000 0013 0017 1009
Aktualnie pobierana opłata za zarządzanie 2%
Opłata zmienna za zarządzanie

20% wyniku netto subfunduszu ponad benchmark w danym okresie rozliczeniowym, z zastrzeżeniem ograniczeń wskazanych w prospekcie.