Generali Akcje Małych i Średnich Spółek
Subfundusz akcji
Ryzyko portfela:
Rating Analiz Online
3/5
Minimalna kwota to 100 PLN
-

Kwota zainwestowana 100 PLN
Wypracowany wynik * 0 PLN
Kwota po okresie inwestycji 0 PLN
*W wybranym dniu początku inwestycji fundusz nie był jeszcze wyceniany.
Pokaż benchmark funduszu

* Wyniki mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i należne podatki.

Charakterystyka funduszu
Parasol Generali Fundusze FIO
Min. horyzont inwestycyjny Min. 5 lat
Min. pierwsza wpłata 100 PLN
Min. kolejna wpłata 100 PLN
Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje minimum 70% aktywów w akcje małych i średnich spółek. Za „małe i średnie spółki” uważa się spółki, których akcje są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu, z wyjątkiem tych, których kapitalizacja rynkowa (tj. iloczyn ceny rynkowej akcji spółki oraz liczby wyemitowanych przez tę spółkę akcji) przekracza  równowartość 5 mld euro w złotych. Do 30% aktywów inwestowanych jest w dłużne papiery  wartościowe krótkoterminowe oraz instrumenty rynku pieniężnego. Aktywa subfunduszu mogą być lokowane w inne instrumenty finansowe w sposób dozwolony przepisami prawa i postanowieniami statutu subfunduszu. Lokaty subfunduszu w akcje i inne papiery wartościowe są dokonywane przede wszystkim na podstawie analizy fundamentalnej. Podstawowymi kryteriami analiz są rynkowe i technologiczne przewagi firm, jakość zarządzania przedsiębiorstwem, udział akcji w indeksach giełdowych oraz płynność akcji.

Profil inwestora

Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:

  • chcą uczestniczyć w zyskach małych i średnich spółek,
  • chcą uczestniczyć w zyskach spółek wzrostowych,
  • akceptują wysokie ryzyko inwestycyjne,
  • mają co najmniej 5-letni horyzont inwestycyjny,
  • chcą mieć przejrzystą, elastyczną formę inwestycji o wysokiej płynności.

 

Nie jest to subfundusz dla inwestorów, którzy:

  • dążą do uzyskania gwarantowanego zysku,
  • nie akceptują wahań wartości inwestycji w krótkim terminie,
  • lokują swoje środki krótkoterminowo.
Benchmark 45% mWIG40 + 45% sWIG80 + 10% WIBID1M ustalony 2 dni robocze przed ostatnim dniem roboczym poprzedniego miesiąca
Zarządzający Maciej Kik
Data dostosowania struktury portfela 2007-11-01
Maksymalna opłata manipulacyjna 5% (Inwestując przez Internet nie ponosisz opłaty manipulacyjnej)
Maksymalna opłata za zarządzanie 3,5% (Opłata za zarządzanie jest uwzględniona w wycenie funduszu)
Numer rachunku bankowego 26 1880 0009 0000 0013 0053 5000
Przydatne materiały