Generali Akcje: Nowa Europa
Subfundusz akcji
Ryzyko portfela:
Rating Analiz Online
5/5
Minimalna kwota to 100 PLN
-

Kwota zainwestowana 100 PLN
Wypracowany wynik 0 PLN
Kwota po okresie inwestycji 0 PLN
*W wybranym dniu początku inwestycji fundusz nie był jeszcze wyceniany.
Pokaż benchmark funduszu
Charakterystyka funduszu
Parasol Generali Fundusze FIO
Min. horyzont inwestycyjny 5 lat
Min. pierwsza wpłata 100 PLN
Min. kolejna wpłata 100 PLN
Polityka inwestycyjna

Celem inwestycyjnym subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Generali Akcje: Nowa Europa jest subfunduszem akcji.

Subfundusz inwestuje głównie w akcje spółek z regionu Europy Środkowo - Wschodniej. Przedmiotem lokat subfunduszu mogą być także kwity depozytowe typu ADR lub GDR.

Profil inwestora

Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:

  • chcą lokować środki w subfundusz inwestujący w akcje spółek z Europy Środkowo-Wschodniej,
  • akceptują bardzo wysokie ryzyko inwestycyjne,
  • mają co najmniej 5-letni horyzont inwestycyjny.
Zarządzający Ryszard Rusak
Data dostosowania struktury portfela 2006-08-01
Maksymalna opłata manipulacyjna 5%
Maksymalna opłata za zarządzanie 3%
Numer rachunku bankowego 59 1880 0009 0000 0013 0023 7004
Aktualnie pobierana opłata za zarządzanie 3%
Opłata zmienna za zarządzanie

25% wyniku netto ponad stopę referencyjną, stanowiącą dwukrotność stawki WIBID 1-rocznego