Generali Akcje Selektywny Globalny
Wcześniej UniAkcje Selektywny Globalny
Subfundusz akcji
Ryzyko portfela: wysokie
Minimalna kwota to 100 PLN
-

Kwota zainwestowana 100 PLN
Wypracowany wynik 0 PLN
Kwota po okresie inwestycji 0 PLN
*W wybranym dniu początku inwestycji fundusz nie był jeszcze wyceniany.
Pokaż benchmark funduszu
Charakterystyka funduszu
Parasol Generali Fundusze SFIO (Otwarty)
Min. horyzont inwestycyjny Min. 5 lat
Min. I wpłata 1 000 PLN
Min. kolejna wpłata 1 000 PLN
Polityka inwestycyjna

Celem inwestycyjnym subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz realizuje cel inwestycyjny subfunduszu poprzez inwestowanie w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych UniInstitutional Global High Dividend Equities oraz UniFavorit: Aktien zarządzanych przez Union Investment Privatfonds GmbH. Subfundusz nie odzwierciedla jednak wprost wyników inwestycyjnych wskazanych funduszy.

Profil inwestora

Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:

  • chcą uczestniczyć w zyskach płynących z inwestycji głównie w tytuły uczestnictwa UniInstitutional Global High Dividend Equities, inwestującego w akcje spółek dywidendowych oraz tytuły uczestnictwa UniFavorit: Aktien inwestującego w spółki na całym świecie,
  • mają co najmniej 5-letni horyzont inwestycyjny,
  • akceptują wysokie ryzyko inwestycyjne.
Zarządzający Marek Straszak
Data dostosowania struktury portfela 2015-10-01
Maksymalna opłata manipulacyjna 5%
Maksymalna opłata za zarządzanie 3,5% (Opłata za zarządzanie jest uwzględniona w wycenie funduszu)
Numer rachunku bankowego 29 1880 0009 0000 0013 0105 7000
Aktualnie pobierana opłata za zarządzanie 2,95%