Generali Aktywa Polskie
Subfundusz krótkoterminowy dłużny
Ryzyko portfela:
Minimalna kwota to 100 PLN
-

Kwota zainwestowana 100 PLN
Wypracowany wynik * 0 PLN
Kwota po okresie inwestycji 0 PLN
*W wybranym dniu początku inwestycji fundusz nie był jeszcze wyceniany.
Pokaż benchmark funduszu

* Wyniki mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i należne podatki.

Charakterystyka funduszu
Parasol Generali Fundusze SFIO
Min. horyzont inwestycyjny 3 miesiące
Min. pierwsza wpłata 100 zł
Min. kolejna wpłata 100 zł
Polityka inwestycyjna

Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Subfundusz nie jest funduszem rynku pieniężnego w rozumieniu Rozporządzenia FRP. Aktywa Subfunduszu są lokowane w Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz w inne dłużne papiery wartościowe, w przypadku których czas pozostający do wykupu nie przekracza jednego roku lub wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresów nie dłuższych niż rok, przy czym  instrumenty  kwalifikowalne jako lokaty funduszy rynku pieniężnego nie będą stanowić istotnego udziału. Udział tych Instrumentów oraz dłużnych papierów wartościowych w wartości Aktywów Subfunduszu wynosi min 70%. W ramach tych lokat Subfundusz będzie inwestował głównie w instrumenty dłużne wyemitowane przez Skarb Państwa, bądź podmiot, w którym bezpośrednio, bądź pośrednio Skarb Państwa posiada udziały lub akcje, lub który w inny sposób jest bezpośrednio lub pośrednio kontrolowany przez Skarb Państwa.

Profil inwestora

Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:

  • chcą lokować nadwyżki finansowe w krótkoterminowe papiery dłużne i inne instrumenty rynku pieniężnego,
  • są zainteresowani zdywersyfikowanym i elastycznym portfelem gotówkowym oraz inwestycją o wysokiej płynności,
  • mają co najmniej 3–miesięczny horyzont inwestycyjny,
  • akceptują niskie ryzyko inwestycyjne.

Nie jest to subfundusz dla inwestorów, którzy:

  • dążą do uzyskania gwarantowanego zysku,
  • chcą korzystać z agresywnych strategii akcyjnych,
  • nie akceptują nawet niskiego ryzyka inwestycji,
  • nie są zainteresowani inwestycją o niskich wahaniach.
Benchmark Brak
Zarządzający Marek Warmuz
Data dostosowania struktury portfela 2017-06-30
Maksymalna opłata manipulacyjna 0%
Maksymalna opłata za zarządzanie 1% (Opłata za zarządzanie jest uwzględniona w wycenie funduszu)
Numer rachunku bankowego 02 1880 0009 0000 0013 0111 2000
Aktualnie pobierana opłata za zarządzanie 0%
Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki stopy zwrotu ponad 0%

Przydatne materiały