Generali Aktywa Polskie
Subfundusz pieniężny
Ryzyko portfela:
Minimalna kwota to 100 PLN
-

Kwota zainwestowana 100 PLN
Wypracowany wynik * 0 PLN
Kwota po okresie inwestycji 0 PLN
*W wybranym dniu początku inwestycji fundusz nie był jeszcze wyceniany.
Pokaż benchmark funduszu

* Wyniki mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i należne podatki.

Charakterystyka funduszu
Parasol Generali Fundusze SFIO
Min. horyzont inwestycyjny 3 miesiące
Min. pierwsza wpłata osoby prawne: 100 zł
osoby fizyczne: równowartość 40 000 euro
Min. kolejna wpłata 100 zł
Polityka inwestycyjna

Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartościmlokat. Aktywa Subfunduszu są lokowane w Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz w inne dłużne papiery wartościowe, w przypadku których czas pozostający do wykupu nie przekracza jednego roku lub wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresów nie dłuższych niż  rok. Udział tych Instrumentów oraz dłużnych papierów wartościowych w wartości Aktywów Subfunduszu wynosi min 70%. W ramach tych lokat Subfundusz będzie inwestował głównie w instrumenty dłużne wyemitowane przez Skarb Państwa, bądź podmiot, w którym bezpośrednio, bądź pośrednio Skarb Państwa posiada udziały lub akcje,mlub który w inny sposób jest bezpośrednio lub pośrednio kontrolowany przez Skarb Państwa. 

Profil inwestora

Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:

  • chcą lokować nadwyżki finansowe w krótkoterminowe papiery dłużne i inne instrumenty rynku pieniężnego,
  • są zainteresowani zdywersyfikowanym i elastycznym portfelem gotówkowym oraz inwestycją o wysokiej płynności,
  • mają co najmniej 3–miesięczny horyzont inwestycyjny,
  • akceptują niskie ryzyko inwestycyjne.

Nie jest to subfundusz dla inwestorów, którzy:

  • dążą do uzyskania gwarantowanego zysku,
  • chcą korzystaać z agresywnych strategii akcyjnych,
  • nie akceptują nawet niskiego ryzyka inwestycji,
  • nie są zainteresowani inwestycją o niskich wahaniach.
Zarządzający Marek Warmuz
Data dostosowania struktury portfela 2017-04-12
Maksymalna opłata manipulacyjna 0%
Maksymalna opłata za zarządzanie 1%
Przydatne materiały