Generali Dolar
Subfundusz dłużny krótkoterminowy w USD
Ryzyko portfela:
Minimalna kwota to 100 USD
-

Kwota zainwestowana 100 USD
Wypracowany wynik * 0 USD
Kwota po okresie inwestycji 0 USD
*W wybranym dniu początku inwestycji fundusz nie był jeszcze wyceniany.
Pokaż benchmark funduszu

* Wyniki mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i należne podatki.

Charakterystyka funduszu
Parasol Generali Fundusze FIO
Min. horyzont inwestycyjny Min. 3 miesiące
Min. pierwsza wpłata 1000 USD
Min. kolejna wpłata 1000 USD
Polityka inwestycyjna

Generali Dolar inwestuje środki przede wszystkim w instrumenty rynku pieniężnego, dłużne papiery wartościowe i listy zastawne oraz certyfikaty depozytowe w bankach krajowych, bankach zagranicznych lub instytucjach kredytowych. Subfundusz inwestuje w instrumenty rynku pieniężnego, głównie w dłużne papiery wartościowe denominowane w USD, w przypadku których czas pozostający do wykupu nie przekracza 397 dni lub wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresów nie dłuższych niż 397 dni, przy czym  instrumenty  kwalifikowalne jako lokaty funduszy rynku pieniężnego nie będą stanowić istotnego udziału. Udział pozostałych kategorii lokat musi być niższy niż 30% aktywów subfunduszu.

Profil inwestora

Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:

  • chcą lokować nadwyżki finansowe w USD w krótkoterminowe papiery dłużne i inne instrumenty rynku pieniężnego,
  • są zainteresowanizdywersyfikowanym i elastycznym portfelem gotówkowym,
  • są zainteresowani inwestycją o wysokiej płynności,
  • mają co najmniej 3-miesięczny horyzont inwestycyjny,
  • akceptują niskie ryzyko inwestycyjne

 

 Nie jest to subfundusz dla inwestorów, którzy:

  • dążą do uzyskania gwarantowanego zysku,
  • nie akceptują nawet niskiego ryzyka inwestycji.
Benchmark LIBOR USD 1M ustalony 2 dni robocze przed ostatnim dniem roboczym poprzedniego miesiąca.
Zarządzający Andrzej Czarnecki
Data dostosowania struktury portfela 2011-09-01
Maksymalna opłata manipulacyjna 0%
Maksymalna opłata za zarządzanie 2% (Opłata za zarządzanie jest uwzględniona w wycenie funduszu)
Numer rachunku bankowego (USD) 88 1880 0009 0000 0013 0017 7021
Przydatne materiały