Generali Globalnych Akcji Wzrostu
Subfundusz akcji
Ryzyko portfela: wysokie
Minimalna kwota to 100 PLN
-

Kwota zainwestowana 100 PLN
Wypracowany wynik 0 PLN
Kwota po okresie inwestycji 0 PLN
*W wybranym dniu początku inwestycji fundusz nie był jeszcze wyceniany.
Pokaż benchmark funduszu
Charakterystyka funduszu
Parasol Generali Fundusze FIO
Min. horyzont inwestycyjny Min. 5 lat
Min. I wpłata 100 PLN
Min. kolejna wpłata 100 PLN
Polityka inwestycyjna

Generali Globalnych Akcji Wzrostu inwestuje przede wszystkim w akcje spółek o wysokim potencjale wzrostu, notowanych na rynkach Stanów Zjednoczonych i rozwiniętych krajów Europy. Do portfela funduszu dobierane są akcje przedsiębiorstw działających głównie w szybko rozwijających się gałęziach gospodarki i posiadających unikatowe rozwiązania w zakresie wytwarzanych produktów lub oferowanych usług. Oprócz akcji subfundusz może dodatkowo inwestować w warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe. Udział akcji i innych papierów wartościowych o charakterze udziałowym w aktywach funduszu nie będzie niższy niż 60%. Pozostałą część aktywów mogą stanowić inne kategorie lokat wymienione w statucie, w szczególności dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego.
Subfundusz cechuje się elastyczną strategią inwestycyjną. Lokaty subfunduszu w akcjach i innych papierach wartościowych są dokonywane przede wszystkim na podstawie analizy fundamentalnej. W szczególności w przypadku papierów o charakterze udziałowym podstawowym kryterium jest określenie przewagi rynkowej lub technologicznej oraz jakości zarządzania przedsiębiorstwem.

Profil inwestora

Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:

  • są zainteresowani inwestowaniem w akcje spółek wzrostowych
  • planują zdywersyfikować posiadany przez siebie portfel funduszy o subfundusze inwestujące poza Polską, w tym przypadku na rynkach rozwiniętych,
  • mają co najmniej 5-letni horyzont inwestycyjny,  
  • akceptują wysokie ryzyko inwestycyjne związane z inwestycją w akcje.

Nie jest to subfundusz dla inwestorów, którzy:

  • dążą do uzyskania gwarantowanego zysku,
  • nie akceptują wahań wartości inwestycji w krótkim terminie,
  • lokują swoje środki krótkoterminowo.
Zarządzający Adam Woźny
Data dostosowania struktury portfela 2016-06-01
Maksymalna opłata manipulacyjna 5%
Maksymalna opłata za zarządzanie 3% (Opłata za zarządzanie jest uwzględniona w wycenie subfunduszu)
Numer rachunku bankowego 13 1880 0009 0000 0013 0089 2000
Aktualnie pobierana opłata za zarządzanie 3%