Generali Horyzont 2035
Generali Horyzont 2035
Subfundusz mieszany
Ryzyko portfela:
Minimalna kwota to 100 PLN
-

Kwota zainwestowana 100 PLN
Wypracowany wynik * 0 PLN
Kwota po okresie inwestycji 0 PLN
*W wybranym dniu początku inwestycji fundusz nie był jeszcze wyceniany.
Pokaż benchmark funduszu

* Wyniki mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i należne podatki.

Charakterystyka funduszu
Parasol nie dotyczy
Min. horyzont inwestycyjny n/d
Min. pierwsza wpłata n/d
Polityka inwestycyjna

Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Subfundusz jest funduszem zdefiniowanej daty w rozumieniu Ustawy o PPK, czyli funduszem, którego polityka inwestycyjna uwzględnia dążenie do ograniczania ryzyka inwestycyjnego w zależności od wieku Uczestnika oraz zmienia się w czasie odpowiednio do zmiany wieku Uczestnika. Zdefiniowaną datą Subfunduszu jest 2035 rok. Subfundusz przeznaczony jest dla Osób Zatrudnionych przez Podmiot Zatrudniający urodzonych w latach 1973 – 1977. Subfundusz inwestuje w instrumenty o charakterze udziałowym (głównie akcje, prawa do akcji, kwity depozytowe, fundusze o charakterze udziałowym) oraz w instrumenty o charakterze dłużnym (głównie dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz fundusze o charakterze dłużnym).

Profil inwestora

Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:

  • są Osobami Zatrudnionymi w rozumieniu Ustawy o PPK,
  • są zainteresowani inwestycją o zróżnicowanej płynności,
  • posiadają horyzont inwestycyjny zakładający rozpoczęcie wypłat z Subfunduszu około 2035 roku,
  • akceptują malejące w miarę upływu czasu pozostałego do osiągnięcia przez Subfundusz Zdefiniowanej Daty ryzyko inwestycyjne.
Zarządzający Subfundusz zarządzany zespołowo
Data dostosowania struktury portfela 2019-12-03
Maksymalna opłata za zarządzanie 0,5%