Generali Korona Akcje
Subfundusz akcji
Ryzyko portfela:
Rating Analiz Online
4/5
Minimalna kwota to 100 PLN
-

Kwota zainwestowana 100 PLN
Wypracowany wynik 0 PLN
Kwota po okresie inwestycji 0 PLN
*W wybranym dniu początku inwestycji fundusz nie był jeszcze wyceniany.
Pokaż benchmark funduszu
Charakterystyka funduszu
Parasol Generali Fundusze FIO
Min. horyzont inwestycyjny Min. 5 lat
Min. pierwsza wpłata 100 PLN
Min. kolejna wpłata 100 PLN
Polityka inwestycyjna

Celem subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości jego aktywów w wyniku lokat subfunduszu w akcje polskich spółek. Udział akcji w aktywach subfunduszu nie może być niższy niż 60%. Są to przede wszystkim akcje dużych spółek, subfundusz może też kupować akcje firm o średniej kapitalizacji. Lokaty w akcje i inne papiery wartościowe są dokonywane przede wszystkim na podstawie analizy fundamentalnej, szczególnie w przypadku papierów o  charakterze udziałowym. Podstawowym kryterium jest określenie rynkowej i technologicznej przewagi firmy oraz jakości zarządzania przedsiębiorstwem.

Profil inwestora

Subfundusz jest przeznaczony dla inwestorów, którzy:

  • chcą uczestniczyć w zyskach rozwijającego się polskiego rynku,
  • chcą korzystać ze wzrostu cen polskich aktywów, wynikającego z konwergencji stóp procentowych w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej,
  • chcą mieć przejrzystą, elastyczną formę inwestycji o wysokiej płynności,
  • mają co najmniej 5-letni horyzont inwestycyjny,
  • akceptują wysokie ryzyko inwestycyjne.

 

 Nie jest to subfundusz dla inwestorów, którzy:

  • dążą do uzyskania gwarantowanego zysku,
  • nie akceptują wahań wartości inwestycji w krótkim terminie,
  • lokują swoje środki krótkoterminowo.
Benchmark WIG (Warszawski Indeks Giełdowy)
Zarządzający Ryszard Rusak
Data dostosowania struktury portfela 1997-03-01
Maksymalna opłata manipulacyjna 5% (Inwestując przez Internet nie ponosisz opłaty manipulacyjnej)
Maksymalna opłata za zarządzanie 3,5% (Opłata za zarządzanie jest uwzględniona w wycenie funduszu)
Numer rachunku bankowego 52 1880 0009 0000 0013 0017 0006
Aktualnie pobierana opłata za zarządzanie 3,5%
Przydatne materiały