Generali Korona Dochodowy
Subfundusz krótkoterminowy dłużny
Ryzyko portfela:
Rating Analiz Online
4/5
Minimalna kwota to 100 PLN
-

Kwota zainwestowana 100 PLN
Wypracowany wynik * 0 PLN
Kwota po okresie inwestycji 0 PLN
*W wybranym dniu początku inwestycji fundusz nie był jeszcze wyceniany.
Pokaż benchmark funduszu

* Wyniki mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i należne podatki.

Charakterystyka funduszu
Parasol Generali Fundusze FIO
Min. horyzont inwestycyjny 6 miesięcy
Min. pierwsza wpłata 100 PLN
Min. kolejna wpłata 100 PLN
Polityka inwestycyjna

Celem inwestycyjnym subfunduszu jest wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Generali Korona Dochodowy jest subfunduszem papierów dłużnych.Generali Korona Dochodowy inwestuje głównie w instrumenty dłużne, w przypadku których wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresów nie dłuższych niż 397 dni lub czas pozostający do wykupu nie przekracza 397 dni. Subfundusz lokuje środki zarówno w instrumenty dłużne emitowane przez rządy państw jak i przedsiębiorstwa.Subfundusz inwestuje głównie w Polsce i regionie Europy Środkowo - Wschodniej.Subfundusz w celu zabezpieczania ryzyka walutowego może zawierać umowy, których przedmiotem są instrumenty pochodne.

Profil inwestora

Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:

  • chcą lokować nadwyżki finansowe w subfundusz papierów dłużnych emitowanych przez rządy państw i przedsiębiorstwa,
  • akceptują niskie ryzko inwestycyjne,
  • mają co najmniej 6-miesięczny horyzont inwestycyjny.
Benchmark Stawka WIBID dla depozytów 3-miesięcznych
Zarządzający Andrzej Czarnecki
Data dostosowania struktury portfela 1997-03-01
Maksymalna opłata manipulacyjna 0%
Maksymalna opłata za zarządzanie 1%
Numer rachunku bankowego 43 1880 0009 0000 0013 0017 5018
Aktualnie pobierana opłata za zarządzanie 0,90%
Przydatne materiały