Generali Korona Obligacje
Subfundusz obligacji
Ryzyko portfela:
Rating Analiz Online
4/5
Minimalna kwota to 100 PLN
-

Kwota zainwestowana 100 PLN
Wypracowany wynik 0 PLN
Kwota po okresie inwestycji 0 PLN
*W wybranym dniu początku inwestycji fundusz nie był jeszcze wyceniany.
Pokaż benchmark funduszu
Charakterystyka funduszu
Parasol Generali Fundusze FIO
Min. horyzont inwestycyjny Min. 2 lata
Min. pierwsza wpłata 100 PLN
Min. kolejna wpłata 100 PLN
Polityka inwestycyjna

Celem subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości jego aktywów w wyniku dokonywania lokat subfunduszu w obligacje oraz inne dłużne papiery wartościowe. Udział pozostałych kategorii lokat w aktywach subfunduszu musi być niższy niż 30% wartości aktywów. Lokaty są dokonywane przede wszystkim na podstawie bieżącej oceny i prognoz rozwoju sytuacji makroekonomicznej kraju emitenta papierów wartościowych oraz ich wpływu na kształtowanie się rynkowych stóp procentowych.

Profil inwestora

Subfundusz jest przeznaczony dla inwestorów, którzy:

  • chcą mieć łatwy dostęp do rynku papierów dłużnych,
  • chcą osiągać korzyści z konwergencji stóp procentowych związanej z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej,
  • są zainteresowani alternatywą wobec bezpośredniej inwestycji w obligacje,
  • potrzebują elastycznej, przejrzystej inwestycji o wysokiej płynności,
  • mają co najmniej 2–letni horyzont inwestycyjny,
  • akceptują niskie ryzyko inwestycyjne.

 

 Nie jest to subfundusz dla inwestorów, którzy:

  • dążą do uzyskania gwarantowanego zysku,
  • nie akceptują nawet niskiego ryzyka inwestycji,
  • mają horyzont inwestycyjny krótszy niż 1 rok.
Benchmark EFFAS POLAND 1–5 lat
Zarządzający Dariusz Lasek
Data dostosowania struktury portfela 1999-11-01
Maksymalna opłata manipulacyjna 1% (Inwestując przez Internet nie ponosisz opłaty manipulacyjnej)
Maksymalna opłata za zarządzanie 2% (Opłata za zarządzanie jest uwzględniona w wycenie funduszu)
Numer rachunku bankowego 83 1880 0009 0000 0013 0017 4007
Przydatne materiały