Generali Korona Zrównoważony
Subfundusz mieszany
Ryzyko portfela: umiarkowane
Rating Analiz Online
4/5
Minimalna kwota to 100 PLN
-

Kwota zainwestowana 100 PLN
Wypracowany wynik 0 PLN
Kwota po okresie inwestycji 0 PLN
*W wybranym dniu początku inwestycji fundusz nie był jeszcze wyceniany.
Pokaż benchmark funduszu
Charakterystyka funduszu
Parasol Generali Fundusze FIO
Min. horyzont inwestycyjny Min. 3 lata
Min. I wpłata 100 PLN
Min. kolejna wpłata 100 PLN
Polityka inwestycyjna

Celem subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości jego aktywów w wyniku lokat w akcje i obligacje. Udział akcji nie może być niższy niż 20% i wyższy niż 80% wartości aktywów. Lokaty subfunduszu są dokonywane przede wszystkim na podstawie analizy fundamentalnej, szczególnie w przypadku papierów o charakterze udziałowym. Podstawowym kryterium jest określenie rynkowej i technologicznej przewagi firm oraz jakości zarządzania przedsiębiorstwem. Przy ustalaniu proporcji udziału akcji i dłużnych papierów wartościowych w aktywach subfunduszu bierze się pod uwagę czynniki warunkujące sytuację na rynkach akcji oraz kształtowanie i perspektywy rentowności dłużnych papierów wartościowych.

Profil inwestora

Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:

  • chcą mieć udział w zyskach płynących z polskich akcji i obligacji,
  • chcą korzystać ze wzrostu cen aktywów wynikającego z konwergencji stóp procentowych w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej,
  • są zainteresowani alternatywą wobec bezpośredniej inwestycji w akcje i obligacje,
  • potrzebują elastycznej, przejrzystej inwestycji o wysokiej płynności,
  • mają co najmniej 3–letni horyzont inwestycyjny,
  • akceptują umiarkowane ryzyko inwestycyjne.

 

 Nie jest to subfundusz dla inwestorów, którzy:

  • dążą do uzyskania gwarantowanego zysku,
  • nie akceptują umiarkowanego ryzyka inwestycji,
  • lokują swoje środki krótkoterminowo.
Benchmark 50% WIG, 50% Bloomberg Barclays Series-E Poland Govt 1-5 Yr Bond Index
Zarządzający Robert Burdach, Adam Szymko
Data dostosowania struktury portfela 1995-09-01
Maksymalna opłata manipulacyjna 5%
Maksymalna opłata za zarządzanie 3% (Opłata za zarządzanie jest uwzględniona w wycenie funduszu)
Numer rachunku bankowego 34 1880 0009 0000 0013 0017 1009
Aktualnie pobierana opłata za zarządzanie 3%