Generali Oszczędnościowy
Subfundusz dłużny korporacyjny
Ryzyko portfela:
Rating Analiz Online
4/5
Minimalna kwota to 100 PLN
-

Kwota zainwestowana 100 PLN
Wypracowany wynik 0 PLN
Kwota po okresie inwestycji 0 PLN
*W wybranym dniu początku inwestycji fundusz nie był jeszcze wyceniany.
Pokaż benchmark funduszu
Charakterystyka funduszu
Parasol Generali Fundusze FIO
Min. horyzont inwestycyjny Min. 3 miesiące
Min. pierwsza wpłata 100 PLN
Min. kolejna wpłata 100 PLN
Polityka inwestycyjna

UniOszczędnościowy to subfundusz dłużny krótkoterminowy, który inwestuje aktywa w instrumenty dłużne o małej wrażliwości ceny na zmienność stóp procentowych: krótkoterminowe papiery skarbowe oraz polskie dłużne instrumenty korporacyjne, których czas pozostający do wykupu nie przekracza roku lub których wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresu nie dłuższego niż rok przy czym  instrumenty  kwalifikowalne jako lokaty funduszy rynku pieniężnego nie będą stanowić istotnego udziału.

Profil inwestora

Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:

  • chcą lokować nadwyżki finansowe w krótkoterminowe papiery dłużne i inne instrumenty rynku pieniężnego,
  • są zainteresowani zdywersyfikowanym i elastycznym portfelem gotówkowym,
  • są zainteresowani inwestycją o wysokiej płynności,
  • mają co najmniej 3-miesięczny horyzont inwestycyjny,
  • akceptują niskie ryzyko inwestycyjne.

 

 Nie jest to subfundusz dla inwestorów, którzy:

  • dążą do uzyskania gwarantowanego zysku,
  • nie akceptują nawet niskiego ryzyka inwestycji.
Benchmark 1M WIBID ustalony 2 dni robocze przed ostatnim dniem roboczym poprzedniego miesiąca pomniejszony o stawkę rezerwy obowiązkowej
Zarządzający Andrzej Czarnecki
Data dostosowania struktury portfela 2012-01-31
Maksymalna opłata manipulacyjna 0%
Maksymalna opłata za zarządzanie 2% (Opłata za zarządzanie jest uwzględniona w wycenie funduszu)
Numer rachunku bankowego 13 1880 0009 0000 0013 0079 5000
Przydatne materiały