Generali Profit Plus
Subfundusz polskich dłużnych instrumentów korporacyjnych
Ryzyko portfela:
Rating Analiz Online
4/5
Minimalna kwota to 100 PLN
-

Kwota zainwestowana 100 PLN
Wypracowany wynik * 0 PLN
Kwota po okresie inwestycji 0 PLN
*W wybranym dniu początku inwestycji fundusz nie był jeszcze wyceniany.
Pokaż benchmark funduszu

* Wyniki mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i należne podatki.

Charakterystyka funduszu
Parasol Generali Fundusze SFIO
Min. horyzont inwestycyjny Min. 1 rok
Min. pierwsza wpłata osoby prawne: 100 000 PLN
osoby fizyczne: równowartość 40 000 euro
Min. kolejna wpłata 10000 PLN
Polityka inwestycyjna

Subfundusz należy do kategorii specjalistycznych. Środki jego uczestników są lokowane w polskie dłużne instrumenty korporacyjne, których czas pozostający do wykupu nie przekracza roku lub których wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresu nie dłuższego niż rok. Udział pozostałych kategorii lokat musi być niższy niż 30% aktywów subfunduszu. Inwestycje subfunduszu są dokonywane przede wszystkim na podstawie bieżącej oceny i prognoz rozwoju sytuacji makroekonomicznej oraz ich wpływu na kształtowanie się rynkowych stóp procentowych.

Profil inwestora

Subfundusz jest przeznaczony dla inwestorów instytucjonalnych, którzy:

  • chcą lokować nadwyżki finansowe w krótkoterminowe papiery dłużne i inne instrumenty rynku pieniężnego,
  • są zainteresowani zdywersyfikowanym i elastycznym portfelem gotówkowym,
  • chcą mieć łatwy dostęp do polskiego rynku pieniężnego,
  • mają co najmniej 1– roczny horyzont inwestycyjny,
  • akceptują umiarkowane ryzyko inwestycyjne

 

Nie jest to subfundusz dla inwestorów, którzy:

  • dążą do uzyskania gwarantowanego zysku,
  • nie akceptują umiarkowanego ryzyka inwestycji.
Benchmark 1-m WIBID pomniejszony o stopę rezerwy obowiązkowej NBP
Zarządzający Warmuz
Data dostosowania struktury portfela 2003-07-01
Maksymalna opłata manipulacyjna 0%
Maksymalna opłata za zarządzanie 1% (Opłata za zarządzanie jest uwzględniona w wycenie funduszu)
Numer rachunku bankowego 53 1880 0009 0000 0013 0017 6002
Przydatne materiały