Generali Zagraniczny
Subfundusz mieszany
Ryzyko portfela:
Minimalna kwota to 100 PLN
-

Kwota zainwestowana 100 PLN
Wypracowany wynik * 0 PLN
Kwota po okresie inwestycji 0 PLN
*W wybranym dniu początku inwestycji fundusz nie był jeszcze wyceniany.
Pokaż benchmark funduszu

* Wyniki mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i należne podatki.

Charakterystyka funduszu
Parasol Generali Fundusze SFIO
Min. horyzont inwestycyjny Min 4 lata
Min. pierwsza wpłata 1000 PLN
Min. kolejna wpłata 1000 PLN
Polityka inwestycyjna

Celem inwestycyjnym subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości aktywów subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz realizuje cel inwestycyjny subfunduszu poprzez inwestowanie minimum 70% aktywów subfunduszu w tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego PrivatFonds: Kontrolliert („PrivatFonds”) zarządzanego przez Union Investment Privatfonds GmbH. Subfundusz nie odzwierciedla jednak wprost wyników inwestycyjnych funduszu PrivatFonds: Kontrolliert

Profil inwestora

Subfundusz jest przeznaczony dla inwestorów, którzy:

  • chcą uczestniczyć w zyskach płynących z inwestycji w tytuły uczestnictwa funduszu PrivatFonds: Kontrolliert, inwestującego głównie w zagraniczne akcje i obligacje
  • mają co najmniej 4-letni horyzont inwestycyjny
  • akceptują umiarkowane ryzyko inwestycyjne
Zarządzający Marek Straszak
Data dostosowania struktury portfela 2015-09-11
Maksymalna opłata manipulacyjna 3%
Maksymalna opłata za zarządzanie 3,5%
Numer rachunku bankowego 68 1880 0009 0000 0013 0105 3000
Aktualnie pobierana opłata za zarządzanie 2,30%
Przydatne materiały