Inwestycja w IKZE i IKE w porównaniu z lokatą bankową

Kalkulator pozwala na analizę korzyści wynikających z optymalizacji podatkowej w ramach inwestycji w IKE i IKZE w porównaniu do alternatywnego inwestowania w typową lokatę bankową, gdzie wypłata obciążona jest 19% podatkiem od zysków kapitałowych. Na potrzeby obliczeń przyjęto stałą wartość limitów oraz, że wypłata z IKZE i IKE następuje po uzyskaniu ustawowych wymogów umożliwiających skorzystanie z preferencji podatkowych związanych z kontami emerytalnymi.

Określ jakim typem klienta jesteś
Określ ile rocznie chciałbyś wpłacać na swoje konta IKZE i IKE
Ile chcesz wpłacać na IKZE i IKE?
1 000,00
20 805,00
Wysokość rocznej wpłaty na IKZE
+ -
Wysokość rocznej wpłaty na IKE
+ -
Wysokość rocznej wpłaty na LOKATĘ
Parametry Twojej inwestycji?
Zakładana roczna stopa zwrotu
+ - %
Długość inwestycji
+ - lat
Jaką stawkę podatku PIT płacisz?
Suma Twoich wpłat
Ikze
Ike
Lokata
Wartość inwestycji przed opodatkowaniem?
Ikze
Ike
Lokata
Opodatkowanie wypłat?
IKZE (10%)
IKE (0%)
Lokata (19%)
Wartość netto w dniu wypłaty
Ikze
Ike
Lokata
Suma IKE + IKZE
Analiza oszczędności
Suma oszczędności ?
Różnica netto pomiędzy inwestycją w IKZE+IKE a lokatą bankową
Dodatkowe korzyści podatkowe dzięki odliczeniom z IKZE ?

Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\ 95. Towarzystwo posiada również zezwolenie na świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego oraz zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, a także świadczy usługi pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa.
Materiał nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa i nie zawiera informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Jest to informacja reklamowa. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym, Dokumentem zawierającym kluczowe informacje (KID) lub Informacją dla klienta AFI. Wymienione dokumenty, sporządzane w języku polskim, zawierające szczegółowe informacje w zakresie: polityki inwestycyjnej, czynników ryzyka, zasad zbywania i odkupowania jednostek uczestnictwa, praw uczestników dostępne są u dystrybutorów, w siedzibie Towarzystwa oraz na stronie internetowej: https://www.generali-investments.pl/contents/pl/klient-indywidualny/dokumenty. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat dostępnej u dystrybutorów, w siedzibie Towarzystwa oraz na stronie internetowej https://www.generali-investments.pl/contents/pl/klient-indywidualny/tabela-oplat.
Inwestując w fundusz uczestnik nabywa jednostki uczestnictwa, a nie aktywa bazowe będące przedmiotem inwestycji funduszu. Korzyściom wynikającym z inwestowania towarzyszą także ryzyka. Uczestnik musi się liczyć z możliwością zmniejszenia lub utraty zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikami inwestycyjnymi subfunduszu i jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusz oraz od poziomu pobranych opłat manipulacyjnych i podatku obciążającego dochód z inwestycji. Opodatkowanie zależy od indywidualnej sytuacji klienta i może ulec zmianie w przyszłości.

Prezentowane stopy zwrotu mają charakter historyczny. Towarzystwo ani fundusz nie gwarantują osiągnięcia celu inwestycyjnego oraz podobnych wyników w przyszłości.

Ze względu na skład portfela oraz realizowaną strategię zarzadzania, wartość jednostki uczestnictwa może podlegać umiarkowanej, dużej lub bardzo dużej zmienności. Duża zmienność wartości aktywów netto: Generali Akcje Małych i Średnich Spółek, Generali Akcje Value, Generali Akcji Rynków Wschodzących, Generali Korona Akcje, Generali Korona Zrównoważony, Generali Stabilny Wzrost, Generali Surowców, Generali Akcji: Megatrendy w Generali Fundusze FIO oraz Generali Obligacje Aktywny, Generali Obligacje Globalne Rynki Wschodzące, Generali Złota, Generali Euro, Generali Akcji Europejskich, Generali Akcji Ekologicznych Globalny, Generali Akcji Ekologicznych Europejski w Generali Fundusze SFIO.
Możliwe lokaty ponad 35% wartości aktywów Generali Korona Dochodowy, Generali Korona Obligacje, Generali Stabilny Wzrost, Generali Korona Zrównoważony, Generali Złota, Generali Aktywny Dochodowy, SGB Dłużny, Generali Akcji Europejskich w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a w przypadku Generali Dolar, Generali Konserwatywny, Generali Surowców, Generali Akcji: Megatrendy oraz Generali Oszczędnościowy także w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez: Australię, Austrię, Belgię, Bułgarię, Cypr, Czechy, Danię, Estonię, Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Islandię, Japonię, Kanadę, Koreę Południową, Litwę, Luksemburg, Łotwę, Maltę, Meksyk, Niemcy, Norwegię, Nową Zelandię, Polskę, Portugalię, Rumunię, Słowację, Słowenię, Stany Zjednoczone, Szwajcarię, Szwecję, Turcję, Węgry, Wielką Brytanię, Włochy oraz Europejski Bank Inwestycyjny i Bank Światowy (Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju).

Informacje zamieszczone na stronie nie stanowią: oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, usługi doradztwa inwestycyjnego, udzielania rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych, jak również nie stanowią informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną lub rekomendacji inwestycyjnej opisanych, a także nie są formą doradztwa finansowego, podatkowego lub prawnego. Towarzystwo ani fundusz nie ponoszą odpowiedzialności za negatywne skutki wynikające z użytku treści zawartych w niniejszym materiale.

Wszelkie prawa autorskie do niniejszego materiału przysługują wyłącznie Towarzystwu. Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób jego całości lub części bez zgody Towarzystwa jest zabronione.