SGB Bankowy
Subfundusz pieniężny
Ryzyko portfela:
Minimalna kwota to 100 PLN
-

Kwota zainwestowana 100 PLN
Wypracowany wynik * 0 PLN
Kwota po okresie inwestycji 0 PLN
*W wybranym dniu początku inwestycji fundusz nie był jeszcze wyceniany.
Pokaż benchmark funduszu

* Wyniki mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i należne podatki.

Charakterystyka funduszu
Parasol Generali Fundusze SFIO
Min. horyzont inwestycyjny Min. 3 miesiące
Min. pierwsza wpłata 1 000 PLN
Min. kolejna wpłata 1000 PLN
Polityka inwestycyjna

Celem inwestycyjnym jest ochrona realnej wartości aktywów subfunduszu. Głównymi kategoriami lokat subfunduszu są dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego. Środki pieniężne uczestników będą lokowane przez fundusz na rachunek subfunduszu w instrumenty rynku pieniężnego oraz w inne dłużne papiery wartościowe, w przypadku których czas pozostający do wykupu nie przekracza 397 dni lub wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresów nie dłuższych niż 397 dni. Udział pozostałych kategorii lokat musi być niższy niż 30% wartości aktywów. Lokaty subfunduszu są dokonywane przede wszystkim na podstawie bieżącej oceny i prognoz dotyczących rozwoju sytuacji makroekonomicznej kraju emitenta papieru wartościowego oraz ich wpływu na kształtowanie się rynkowych stóp procentowych.

Profil inwestora

Subfundusz jest przeznaczony dla inwestorów, którzy:

  • chcą lokować nadwyżki finansowe w krótkoterminowe papiery dłużne i inne instrumenty rynku pieniężnego,
  • są zainteresowani zdywersyfikowanym i elastycznym portfelem gotówkowym,
  • chcą mieć łatwy dostęp do polskiego rynku pieniężnego,
  • są zainteresowani inwestycją o wysokiej płynności,
  • mają co najmniej 3-miesięczny horyzont inwestycyjny,
  • akceptują niskie ryzyko inwestycyjne.
Benchmark 1-miesięczny WIBID + 50 punktów bazowych
Zarządzający Marek Warmuz
Data dostosowania struktury portfela 2013-10-01
Maksymalna opłata manipulacyjna 0%
Maksymalna opłata za zarządzanie 1% (pobierane 0,9%). Opłata za zarządzanie jest uwzględniona w wycenie funduszu
Numer rachunku bankowego 42 1880 0009 0000 0013 0089 4000
Przydatne materiały