Wyniki wyszukiwania

Czy składka podstawowa opłacana przez pracodawcę jest przychodem pracownika? Tak, składka podstawowa jest traktowana jako dodatkowy przychód pracownika, od którego pracodawca jako płatnik jest zobowiązany do obliczenia oraz pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. https://generali-investments.pl/contents/pl/klient-indywidualny/faq/ppe#question_5254
Jakie zmiany w opodatkowaniu dochodów z funduszy inwestycyjnych zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2024 r.? Od 1 stycznia 2024 roku w przypadku umorzenia/odkupienia lub konwersji jednostek uczestnictwa, uczestnik będący osobą fizyczną, jeśli osiągnie zysk, otrzyma całą, niepomniejszoną o podatek kwotę (podatek nie będzie potrącany). Uczestnik będzie zobowiązany do samodzielnego obliczenia i odprowadzenia podatku dochodowego, dokonując rozliczenia rocznego. https://generali-investments.pl/contents/pl/klient-indywidualny/faq/zmiany-w-opodatkowaniach-uczestnikow-funduszy#question_5410