Podstawowe pojęcia - B

  • Benchmark - punkt odniesienia względem którego porównujemy naszą inwestycję i oceniamy, czy jest ona lepsza czy gorsza.
  • Bessa - silny i długotrwały spadek kursu papierów wartościowych.
  • Beta do benchmarku - współczynnik ryzyka; pokazuje zależność pomiędzy zmianami wartości jednostki funduszu a benchmarku. Wskaźnik beta wynoszący 1 oznacza, że zmiany wartości jednostki funduszu są takie same jak benchmarku, co sugeruje, że skład instrumentów funduszu jest tożsamy ze składem instrumentów w benchmarku. Beta o wartości mniejszej niż 1 oznacza, że wzrost (spadek) benchmarku o 1% jest zazwyczaj powiązany ze wzrostem (spadkiem) wartości jednostki funduszu o mniej niż 1%. Wartość beta większa niż 1 oznacza, że wzrost (spadek) benchmarku o 1% jest zazwyczaj powiązany ze wzrostem (spadkiem) wartości jednostki funduszu o więcej niż 1%.
  • Beta do WIG - współczynnik ryzyka; pokazuje zależność pomiędzy zmianami wartości jednostki funduszu a zmianami indeksu WIG. Wskaźnik beta wynoszący 1 oznacza, że zmiany wartości jednostki funduszu są takie same jak indeksu WIG. Beta o wartości mniejszej niż 1 oznacza, że wzrost (spadek) benchmarku o 1% jest zazwyczaj powiązany ze wzrostem (spadkiem) wartości indeksu WIG o mniej niż 1%. Wartość beta większa niż 1 oznacza, że wzrost (spadek) indeksu WIG o 1% jest zazwyczaj powiązany ze wzrostem (spadkiem) wartości jednostki funduszu o więcej niż 1%.
  • Blokada rejestru – okres, w czasie którego nie będą prowadzone żadne transakcje.
  • "Blue chips" - duże spółki giełdowe o dobrej sytuacji finansowej, cieszące się zaufaniem Inwestorów
  • Bon - krótkoterminowy papier wartościowy, którego emitent potwierdza, że zaciągnął pożyczkę i zobowiązuje się zwrócić ją wraz z odpowiednimi odsetkami w określonym terminie, nie dłuższym niż jeden rok.