Podstawowe pojęcia - J

  • Jednostka uczestnictwa to tytuł prawny do udziału w aktywach netto funduszu na zasadach określonych w ustawie i statutach funduszy. Liczba posiadanych przez klienta jednostek uczestnictwa określa wielkość jego udziałów w aktywach funduszu. Jednostki można dokupić, sprzedać lub przenieść do innego funduszu.