Podstawowe pojęcia - Z

  • Zamiana - przeniesienie środków do innego subfunduszu, znajdującego się pod tym samym parasolem, np. z subfunduszu Generali Oszczędnościowy do subfunduszu Generali Korona Akcje.
  • Zapadalność - termin wykupu
  • Zlecenie - Operacja mająca na celu zmianę liczby jednostek uczestnictwa na rejestrze Uczestnika (otwarcie rejestru, nabycie jednostek uczestnictwa, zamiana lub konwersja jednostek uczestnictwa, odkupienie jednostek uczestnictwa).