Podstawowe pojęcia - C

  • Cel inwestycyjny - założony przez fundusz inwestycyjny cel do zrealizowania, dzięki prowadzonej polityce inwestycyjnej. Dopuszczalne cele inwestycyjne funduszu otwartego lub specjalistycznego otwartego określa Ustawa o funduszach inwestycyjnych z 27 maja 2004 r. (Dz. U. Z 2004 r., Nr 146, poz. 1546 z późn. zm.). Mogą to być:
    - ochrona realnej wartości aktywów funduszu,
    - osiąganie przychodów z lokat netto funduszu,
    - wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat.