Podstawowe pojęcia - D

  • Depozytariusz - bank, który przechowuje aktywa funduszu inwestycyjnego. Jest to dodatkowy organ kontrolny, czuwający nad pieniędzmi powierzonymi przez klientów.
  • Doradca inwestycyjny - zarządzający funduszami w towarzystwie funduszy inwestycyjnych. To do nich należy podejmowanie decyzji dotyczących nabywania i zbywania aktywów funduszu. Towarzystwo musi zatrudniać co najmniej 2 doradców. Doradcą może być wyłącznie osoba, która zdała egzamin państwowy i posiada licencję doradcy inwestycyjnego i która jest wpisana na listę doradców inwestycyjnych prowadzoną przez Komisję Nadzoru Finansowego.
  • Duration - współczynnik ryzyka; pokazuje, jak zmienia się wartość części dłużnej funduszu w reakcji na zmianę stóp procentowych. Im wyższe duration, tym wyższy wpływ zmian stóp procentowych na zmianę wartości jednostki funduszu, czyli tym wyższe ryzyko z nim związane.
  • Dyspozycja - Oświadczenie woli składane przez Klienta w związku z uczestnictwem w Funduszu (np. odwołanie pełnomocnictwa, ustanowienie/odwołanie blokady Rejestru, reklamacja, zmiana adresu korespondencyjnego) lub związane z zawartą Umową (np. zamówienie listy kodów jednorazowych, aktywacja listy kodów jednorazowych, dezaktywacja listy kodów jednorazowych, wypowiedzenie Umowy), niebędące Zleceniem.
  • Dywersyfikacja - zróżnicowanie, podział zainwestowanych aktywów pomiędzy różne spółki, papiery wartościowe, waluty itp. Np. dywersyfikacja portfela dłużnego oznacza, że w portfelu znajdują się obligacje i bony skarbowe o różnym okresie wykupu.
  • Dzień wyceny - dzień, w którym dokonuje się wyliczenia wartości aktywów netto funduszu. W Polsce najczęściej jest to dzień, w którym odbywa się sesja na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.