Podstawowe pojęcia - L

  • Limit inwestycyjny - zapisy ustawy określające procentowo jaka część aktywów funduszu może być zainwestowana w poszczególne instrumenty finansowe.
  • List zastawny - rodzaj dłużnego papieru wartościowego, którego cechą charakterystyczną jest występowanie zabezpieczenia (najczęściej hipoteki) oraz pierwotnie długi okres wykupu. Emitentem listów zastawnych w Polsce mogą być wyłącznie banki hipoteczne oraz Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Emitent listu zastawnego zobowiązuje się do jego wykupu oraz wypłaty odsetek w ustalonym terminie. Listy zastawne traktowane są jako instrumenty o niskim poziomie ryzyka inwestycyjnego.