Podstawowe pojęcia - W

  • Wierzytelność - uprawnienie osoby prawnej lub fizycznej do otrzymania od dłużnika świadczenia pieniężnego lub rzeczowego.
  • WRM (Wspólny Rejestr Małżeński) – to rejestr dedykowany małżonkom pozostających we wspólności majątkowej. Do WRM dostęp mają oboje małżonkowie i każdy z małżonków może samodzielnie rozporządzać całością zgromadzonych środków. Taki rejestr jest otwierany na specjalny wniosek obu małżonków. Produkty emerytalne jak IKE, IKZE czy PPE nie mogą przyjmować formy rejestru małżeńskiego. PPK może przyjąć formę rejestru małżeńskiego wyłącznie po spełnieniu określonych warunków.
  • Współczynnik Sharpe'a - współczynnik ryzyka; pokazuje, jak opłacalne jest ryzyko, jakie ponosi fundusz w stosunku do bezpiecznych inwestycji (np. obligacji rządowych). Im wyższy poziom współczynnika Sharpe’a, tym przy niższym nakładzie ryzyka w stosunku do bezpiecznych inwestycji został osiągnięty wynik funduszu.