Podstawowe pojęcia - I

  • IKE (Indywidualne Konto Emerytalne) to dobrowolny produkt oszczędnościowy, którego celem jest uzupełnienie dochodów emerytalnych z prywatnych oszczędności. Więcej o tym produkcie dowiesz się tutaj.
  • IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego) - dobrowolny produkt oszczędnościowy charakteryzujący się  możliwością odliczenia wpłat na IKZE od dochodów osiągniętych w danym roku kalendarzowym. Więcej o tym produkcie dowiesz się tutaj.
  • Inflacja - wskaźnik wzrostu cen i usług wyrażony w procentach, publikowany przez GUS.
  • Information ratio - współczynnik ryzyka; pokazuje, jak opłacalne jest ryzyko, jakie ponosi fundusz w stosunku do swojego benchmarku. Im wyższy poziom wskaźnika information ratio, tym przy niższym nakładzie ryzyka w stosunku do benchmarku został osiągnięty wynik funduszu. Fundusz, który osiąga information ratio powyżej 0,3, uważany jest za efektywnie zarządzany.pozbawionych ryzyka. W zależności od rodzaju funduszu ryzyko inwestycyjne waha się od minimalnego po bardzo wysokie. Inwestowanie wiąże się z możliwością zmniejszenia wartości zainwestowanych środków.
  • Inwestowanie - to lokowanie środków, które pozwala uzyskać wyższy zysk niż z lokat.