Podstawowe pojęcia - F

Fundusz inwestycyjny to lokowanie środków finansowych na określony cel. Każdy fundusz ma określoną politykę inwestycyjną, która określa m.in. rodzaj aktywów w jakie lokuje środki uczestników, region inwestycji oraz założenia strategii inwestycyjnej:

 • fundusz i jego aktywa nie są własnością firmy zarządzającej, lecz należą do poszczególnych inwestorów;
 • fundusz inwestycyjny nie może zbankrutować;
 • fundusz ma odrębną osobowość prawną;
 • środki funduszu zarządzane są przez specjalistów (licencjonowanych przez KNF);
 • inwestorem funduszu mogą być zarówno osoby fizyczne, jak również osoby prawne oraz podmioty organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

  Rodzaje funduszy ze względu na konstrukcję prawną:
 • fundusze otwarte - zbywają i odkupują  jednostki uczestnictwa w każdym dniu wyceny na życzenie klientów.
 • fundusze zamknięte - emitują nie jednostki uczestnictwa, a certyfikaty inwestycyjne. Ilość certyfikatów do wydania jest ograniczona do ustaleń dokonywanych w kolejnych emisjach. Uczestnik funduszu zamkniętego nie może również wymagać wykupienia certyfikatu w dowolnym momencie. Zgłoszenie umorzenia następuje tylko w terminach określonych przez fundusz. Zwykle odbywa się to raz na miesiąc lub raz na kwartał.. Do tego typu funduszy można przystąpić przez subskrypcję odbywającą się w określonym czasie.
 • fundusze specjalistyczne (otwarte i zamknięte) - do których przystąpienie jest ograniczone  koniecznością spełnienia określonych warunków, istnieją np. fundusze przeznaczone wyłącznie dla pracowników danej instytucji.

  Fundusze można podzielić także ze względu na przyjęte cele inwestycyjne oraz skład portfela:
 • fundusze dłużne krótkoterminowe - inwestują w bezpieczne papiery wartościowe o krótkim terminie wykupu; polecane dla osób, które zamierzają inwestować krócej niż rok. Jest to dobry wybór dla inwestorów ceniących niskie ryzyko, chcących przeczekać zmiany na rynkach akcji lub obligacji.
 • fundusze obligacji - inwestują w bezpieczne papiery wartościowe o dłuższym terminie wykupu; dobra inwestycja dla zamierzających inwestować dłużej niż rok, a krócej niż 3 lata.
 • fundusze mieszane (stabilnego wzrostu lub zrównoważone) - inwestują część środków w bezpieczne papiery wartościowe, a część w akcje przedsiębiorstw. Podział portfela zależy od przyjętego w statucie funduszu zapisu.
 • fundusze akcji - inwestują w akcje przedsiębiorstw polskich i zagranicznych.


Fundusz parasolowy to zbiór pojedynczych funduszy, zwanych subfunduszami, które skupione są w ramach jednego podmiotu prawnego. Taka forma funduszu inwestycyjnego została wprowadzona na podstawie Ustawy o funduszach inwestycyjnych z 2004 roku. W skład jednego funduszu parasolowego mogą wchodzić subfundusze zarządzane tylko przez jedno TFI, jednak ich charakter może być całkiem odmienny. Subfundusze różnią się między sobą przede wszystkim polityką inwestycyjną. Klient, wpłacając pieniądze do funduszu parasolowego, sam określa, w których subfunduszach chce je ulokować i w jakiej proporcji. Inwestowany kapitał równie dobrze może trafić tylko do jednego subfunduszu.

Korzyści z inwestycji w fundusz parasolowy

Podstawową zaletą funduszy parasolowych jest swobodny przepływ kapitału pomiędzy subfunduszami w ramach tego samego „parasola”. W każdej chwili klient może przenieść jednostki do innego subfunduszu, nie ponosząc przy tym żadnych dodatkowych kosztów oraz znacznie obniżając czas trwania takiej operacji w porównaniu do przeniesienia kapitału do funduszu zarządzanego przez inne TFI. Inwestor, spodziewając się spadków na giełdzie, może szybko „uciec” z agresywnego funduszu akcyjnego do bezpieczniejszego subfunduszu obligacyjnego i znów powrócić do akcji w dogodnym momencie.

Najważniejszą kwestią dotyczącą funduszy parasolowych jest brak obowiązku rozliczania podatku od zysków kapitałowych przy zamianach jednostek pomiędzy subfunduszami. Nie oznacza to jednak, że podatek po prostu przepada i ewentualne zyski w pełnej kwocie trafiają do kieszeni inwestora. Rozliczenie na cele podatkowe przez inwestora (uczestnika), w zeznaniu rocznym, nastąpi w sytuacji odkupienia lub konwersji jednostek uczestnictwa (całkowitego wycofania kapitału z danego funduszu parasolowego).