Podstawowe pojęcia - K

  • KID - Dokument Zawierający Kluczowe Informacje (ang. Key Information Document) – obowiązkowy dokument informacyjny każdego funduszu otwartego. W KID można znaleźć w szczególności cele i politykę inwestycyjną, profil ryzyka i zysku, opłaty, wyniki osiągnięte w przeszłości, informacje praktyczne. Zakres przedstawianych informacji jest uregulowany rozporządzeniem organów Unii Europejskiej. Dokument ten pomaga zrozumieć zasady działania oferowanych produktów oraz porównać oferty różnych podmiotów rynku finansowego przed podjęciem decyzji inwestycyjnej.
  • Konwersja – przeniesienie środków z jednego funduszu do drugiego, w obrębie tego samego towarzystwa. Konwersja polega na zbyciu wskazanej liczby jednostek uczestnictwa w funduszu źródłowym i jednoczesnym nabyciu jednostek w funduszu docelowym. Jednostki w funduszu docelowym są kupowane za kwotę uzyskaną w wyniku odkupienia jednostek w funduszu źródłowym. Transakcja konwersji rozliczana jest przez uczestnika w rocznym zeznaniu podatkowym na podstawie informacji uzyskanej od funduszu inwestycyjnego. Więcej informacji jest dostępnych pod linkiem.