Podstawowe pojęcia - O

  • Obligacje – to papiery wartościowe emitowane w serii – emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji (obligatariusza) i zobowiązuje się spłacić kwotę zadłużenia wraz z należnymi odsetkami w określonym czasie. Emitent obligacji odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania wynikające z obligacji, z wyjątkiem obligacji przychodowych (dających prawo do udziału w zyskach przedsiębiorstwa). Obligacja jest więc rodzajem pożyczki – emitent jest w tym przypadku pożyczkobiorcą, a obligatariusz pożyczkodawcą. Obligacje to inaczej papiery dłużne podobnie jak weksle, czy czeki.
  • Odchylenie standardowe – współczynnik ryzyka; pokazuje, jak ryzykowny jest dany fundusz. Im wyższy wskaźnik, tym bardziej zmienna jest cena jednostki funduszu. Wskaźnik stosuje się do porównywania ryzyka funduszy o podobnym profilu (np. funduszy akcyjnych).
  • Odkupienie – spieniężenie inwestycji. Towarzystwo dokonuje odkupienia jednostek uczestnictwa i wypłaca z tego tytułu środki pieniężne na konto Klienta wskazane w umowie. Wypłacona kwota zawiera wypracowany zysk. Można zlecić odkupienie wszystkich posiadanych jednostek lub tylko ich części. Transakcja odkupienia rozliczana jest przez uczestnika w rocznym zeznaniu podatkowym na podstawie informacji uzyskanej od funduszu inwestycyjnego. Więcej informacji jest dostępnych pod linkiem.
  • Opłata manipulacyjna – opłata pobierana przy nabyciu jednostek uczestnictwa. Nabywając jednostki bezpośrednio w POK Generali Investments lub poprzez Serwis Transakcyjny, Klient jest zwolniony z tej opłaty.
  • Opłata stała za zarządzanie – to wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie funduszem. Opłata wyrażona jest w procentach w skali roku i jest liczona od średniej Wartości Aktywów Netto funduszu. Opłata ta uwzględniona jest w wycenie netto funduszu i jest pobierana w trakcie roku. Wartość opłaty jest ustalana indywidulanie dla każdego funduszu w zależności od m. in. przyjętej strategii inwestycyjnej, horyzontu inwestycyjnego czy oczekiwanego wyniku inwestycyjnego. Maksymalna wartość stałej opłaty za zarządzanie określona jest w statucie, a obowiązująca wartość jest publikowana m. in. w karcie funduszu.
  • Opłata zmienna za zarządzanie – to wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie funduszem, której pobranie jest uzależnione od wyniku funduszu. Opłata naliczana jest w trakcie roku i pobierana z aktywów funduszu, o ile wynik osiągnięty przez fundusz przewyższa wynik wyznaczonego wskaźnika referencyjnego (np. indeksu). W przeciwnym przypadku opłata za wynik nie zostanie pobrana i wyniesie 0%. Zmienną opłatę za zarządzanie wyraża się opisowo, np.: „20% od wyniku powyżej wskaźnika referencyjnego”, ponieważ ostateczna wartość rozumiana jako udział opłaty w aktywach netto funduszu jest zależna od wyniku funduszu oraz dobranego wskaźnika referencyjnego. Dlatego też nie da się określić jej wartości w przód. Szczegółowy opis naliczania zmiennej opłaty za zarzadzanie oraz jej maksymalna wysokość określone są w statucie, a obowiązująca wartość publikowana jest m. in.: w karcie funduszu. Historyczną wartość opłaty zmiennej za zarzadzanie za poprzedni rok można sprawdzić w KIID.
  • Osoba uprawniona (na wypadek śmierci)  – osoba uprawniona do otrzymania całości lub części środków zgromadzonych na rejestrze inwestora, w przypadku jego śmierci. Szczegółowy sposób dziedziczenia określony jest w Prospektach i ustawach. W przypadku produktów emerytalnych IKE/IKZE/PPE/PPK sposób podziału środków może się różnić.
    Inwestor możne wskazać więcej niż jedną Osobę uprawnioną i może określić procentowy udział środków, które mają być należne poszczególnym wskazanym osobom. Wypłata środków na rzecz Osoby uprawnionej dokonywana jest po złożeniu przez tę osobę stosownego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami.
  • Oszczędzanie – to lokowanie środków, które zabezpiecza je przed utratą wartości spowodowaną inflacją. Rozsądnie oszczędzając chronimy swoje środki, ale ich nie pomnażamy.