Generali Obligacje: Nowa Europa
Subfundusz obligacji
Ryzyko portfela:
Rating Analiz Online
4/5
Minimalna kwota to 100 PLN
-

Kwota zainwestowana 100 PLN
Wypracowany wynik * 0 PLN
Kwota po okresie inwestycji 0 PLN
*W wybranym dniu początku inwestycji fundusz nie był jeszcze wyceniany.
Pokaż benchmark funduszu

* Wyniki mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i należne podatki.

Charakterystyka funduszu
Parasol Generali Fundusze FIO
Min. horyzont inwestycyjny 2 lata
Min. pierwsza wpłata 100 PLN
Min. kolejna wpłata 100 PLN
Polityka inwestycyjna

Celem inwestycyjnym subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Generali Obligacje: Nowa Europa jest subfunduszem obligacji skarbowych.

Subfundusz inwestuje środki głównie w dłużne papiery wartościowe emitowane przez rządy państw z regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Subfundusz może także inwestować w obligacje korporacyjne i inne instrumenty dłużne emitowane przez podmioty których siedziba mieści się w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Profil inwestora

Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:

  • chcą lokować nadwyżki finansowe w subfundusz obligacji skarbowych emitentów z regionu Europy Środkowo-Wschodniej,
  • akceptują umiarkowane ryzyko inwestycyjne,
  • mają co najmniej 2-letni horyzont inwestycyjny.
Benchmark ICE BofA Czech Republic, Hungary, Poland, Russia & Turkey Government (w zł)
Zarządzający Kosma Wolffgram
Data dostosowania struktury portfela 2007-11-01
Maksymalna opłata manipulacyjna 2%
Maksymalna opłata za zarządzanie 2%
Numer rachunku bankowego 65 1880 0009 0000 0013 0053 1000
Aktualnie pobierana opłata za zarządzanie 1,5%