Hamująca inflacja sprzyja obligacjom

      
    
Termometr inwestycyjny
Aktualności / 2022-12-12 / autorzy: Krzysztof Izdebski
  • Pivot na rynku długu
  • Poprawa sentymentu do polskich obligacji
  • Hamująca inflacja wsparciem dla papierów dłużnych

 

Duża zmienność w USA

W ubiegłym tygodniu na rynku długu wybrzmiało długo wyczekiwane słowo „pivot”. Ostatniego dnia listopada Jerome Powell, prezes Rezerwy Federalnej (FED), w swoim wystąpieniu zasygnalizował spowolnienie tempa podwyżek stóp procentowych w USA. Rynek zinterpretował tę wypowiedź jako bardzo gołębią i zareagował pozytywnie. Kluczowe indeksy giełdowe zaczęły rosnąć, a rentowności obligacji spadać. Zdaniem analityków kolejna podwyżka stóp procentowych miałaby wynieść 50 punktów bazowych. W końcówce tygodnia pojawiły się jednak dane o silnym rynku pracy w Stanach Zjednoczonych. To paradoksalnie rozwiało rynkowy optymizm i zrewidowało oczekiwaną podwyżkę. Obecnie spodziewany wzrost stóp procentowych w USA po grudniowym posiedzeniu Rezerwy Federalnej to 75 punktów bazowych. Niemniej jednak spadki rentowności obligacji na rynkach bazowych wsparły rentowności w naszym regionie, w tym na polskiej krzywej.

 

Pauza w podwyżkach stóp procentowych w Polsce

Według najnowszych odczytów inflacja w Polsce wyhamowała. Jest to jeden z powodów, dla których rynek nie oczekuje podwyżki stóp procentowych w tym miesiącu. Wydaje się, że cykl podwyżek został zakończony – referencyjna stopa procentowa wynosi 6,75% w skali rocznej. Gdyby inflacja wzrosła w pierwszych miesiącach przyszłego roku, to nie powinno to zmienić nastawienia banku centralnego. Prawdopodobnie obecny poziom stóp procentowych będzie utrzymywany przez co najmniej dwanaście miesięcy, ponieważ inflacja nie będzie szybko spadać. W związku z tym prawdopodobnie przez kilka miesięcy będziemy mieli szeroki przedział rentowności obligacji – od dołu około 6%, od góry 8%. Powoli stajemy się ponownie istotnym elementem rynków globalnych. Inwestorzy bardziej pozytywnie patrzą na polskie papiery dłużne i rośnie ich aktywność.

 

Hamująca inflacja korzystna dla obligacji

Projekcja inflacyjna banku centralnego, którą poznaliśmy w listopadzie, ma szansę się sprawdzić. Obecnie obserwujemy oznaki spowolnienia wzrostu cen w Polsce zgodne ze wspomnianą projekcją. Prawdopodobnie w okresie kilku miesięcy inflacja spadnie do poziomu 10-12% i utrzyma się na nim przez dłuższy czas. Podobne procesy obserwujemy w krajach regionu – Czechach, Rumunii. Inflacja hamuje także w silniejszych gospodarkach, np. niemieckiej i amerykańskiej. Zapewnia to paliwo wzrostom cen obligacji.

 


Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”). Towarzystwo działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\95. Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej.

Niniejszy materiał stanowi komentarz do bieżącej sytuacji rynkowej. Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią: usługi doradztwa inwestycyjnego, udzielania rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych, jak również nie stanowią informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną lub rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku. Niniejszy materiał nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa.

Niniejszy materiał został przygotowany z dołożeniem należytej staranności i z wykorzystaniem najlepszej wiedzy, Informacje przedstawione i opisane w niniejszym materiale opierają się na ocenie autora w momencie jego tworzenia i w stosunku do bieżącego stanu gospodarczego, geopolitycznego, prawnego i podatkowego oraz mogą ulec zmianie bez uprzedniego poinformowania. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki wynikające bezpośrednio lub pośrednio z użytku treści zawartych w niniejszym materiale.

Decyzje inwestycyjne dotyczące inwestowania w fundusze inwestycyjne powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektami informacyjnymi funduszy, zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty informacyjne, Kluczowe informacje dla Inwestorów, Informacje dla Klienta AFI, tabele opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.generali investments.pl.