Jak mieć więk­szą eme­ry­turę? Jeśli jesteś przed­się­biorcą, to weź sprawy w swoje ręce.

      
    
Niezależnie o finansach / 2018-12-19 / autorzy: Diana Litwin-Dolezińska

Zasta­na­wiasz się jak mieć więk­szą eme­ry­turę? Wła­sna firma to wol­ność wyboru. To także szansa na wyż­sze dochody, ale nie­ko­niecz­nie na więk­szą eme­ry­turę. By mieć lepiej na eme­ry­turze, musisz zro­bić cho­ciaż tę jedną rzecz. Zobacz, jaki jest ten naj­prost­szy spo­sób.

Pew­nie pomy­ślisz – w jaki spo­sób mogę mieć szansę na więk­szą eme­ry­turę? Prze­cież teraz już chyba każdy zdaje sobie sprawę z tego, że ZUS zbyt hojny nie jest. A dość czę­sto sły­szy się, że ma być jesz­cze gorzej. W tym momen­cie śred­nia pań­stwowa eme­ry­tura nie­stety nie wygląda jakoś spe­cjal­nie zachę­ca­jąco. Do tego przed­się­biorcy mają naj­niż­sze eme­ry­tury!

Dane z ZUS nie pozo­sta­wiają wąt­pli­wo­ści

Według danych z ZUS, śred­nia sta­ty­styczna eme­ry­tura wynosi 2179 zł brutto (czyli 1806 zł netto). Domi­nanta eme­ry­tur – czyli ilość świad­czeń, któ­rych jest najwię­cej pobie­ra­nych, wynosi zale­d­wie 1065,60 zł brutto (czyli 906 zł netto). W Pol­sce mamy około 1,5 mln drob­nych firm, w więk­szo­ści to samo­za­trud­nieni. Prze­ciętna eme­ry­tura przed­się­biorcy to 1784 zł brutto.

Już teraz eme­ry­tury nie wyglą­dają cie­ka­wie. A ma być jesz­cze gorzej. Ofi­cjalne pro­gnozy ZUS zakła­dają eme­ry­tury dla współ­cze­snych 20 – 30 – 40 lat­ków mniej­sze przy­naj­mniej o połowę od obec­nych. To wynik głów­nie sta­rze­ją­cego się spo­łe­czeń­stwa i mniej­szej liczby uro­dzeń.

Jesteś przed­się­biorcą, więc ZUS poli­czy Cię ina­czej

Na wyso­kość niż­szych eme­ry­tur dla osób samo­za­trud­nio­nych czy pro­wa­dzących więk­szy biznes ma wpływ niż­sza wyso­kość wpła­ca­nych skła­dek. Zapewne wiesz, że począt­ku­jący przed­się­biorcy mogą korzy­stać z ulgi na start. Obo­wią­zuje wtedy pre­fe­ren­cyjny ZUS. Nato­miast póź­niej osoby z wła­sną dzia­łal­no­ścią płacą comie­sięcz­nie usta­lone składki. Zazwy­czaj wszy­scy decy­dują się tylko na te obo­wiąz­kowe stawki, które są liczone od 60 proc. śred­niego wyna­gro­dze­nia. Przed­się­biorcy nie płacą skła­dek rów­no­mier­nie do zarob­ków, tak jak osoby pra­cu­jące na eta­cie. Dla­tego można mieć do czy­nie­nia z sytu­acją, że choć firma przez lata przy­nosi odpo­wied­nie zyski, eme­ry­tura dla takiego przed­się­biorcy oka­zuje się nie­zwy­kle niska.

Nie­wiele osób decy­duje się, aby pła­cić do ZUS wię­cej, niż to abso­lut­nie konieczne. To ozna­cza, że ludzie pro­wa­dzący wła­sny biznes, mogą za 20 czy 30 lat liczyć na eme­ry­turę nie więk­szą niż obecne 1000 – 1100 zł.

Jak mieć więk­szą eme­ry­turę? Dzia­łaj z głową

Skoro jesteś przed­się­biorcą, to raczej na pewno masz głowę na karku. Przed­się­biorcy to grupa ludzi, która potrafi sama zadbać o swoje dochody, nie­jed­no­krot­nie zatrud­nia­jąc przy tym innych ludzi. Osoby z wła­snymi bizne­sami potra­fią efek­tyw­nie pra­co­wać i zwięk­szać swój mają­tek, wła­śnie dla­tego, że dzia­łają z głową.

Są tacy, któ­rzy wie­rzą w ZUS i tacy, któ­rzy prze­wi­dują jego upa­dek. Jed­nak nie­za­leż­nie od wiary, wszy­scy powinni przyj­rzeć się logicz­nym fak­tom i na ich pod­sta­wie pod­jąć decy­zję. Bez dobro­wolnego oszczę­dza­nia na pry­watną eme­ry­turę, swoją przy­szłość zosta­wiasz przy­pad­kowi.

Skoro już wiesz, że możesz wziąć sprawy w swoje ręce, to zapewne się domy­ślasz, że możesz mieć eme­ry­turę w dużej mie­rze taką, o jaką się posta­rasz.

Spo­sób na więk­szą eme­ry­turę dla przed­się­biorcy

Eme­ry­tury w Pol­sce są niskie, a jeśli do tego dodamy fakt, że więk­szość osób jesz­cze nie oszczę­dza na przy­szłość, to rysuje się naprawdę nie­we­soła sytu­acja. Dla­tego zacznij dzia­łać już teraz, dzięki czemu zwięk­szysz swoje szanse na powo­dze­nie. Zacz­nij oszczę­dzać dłu­go­ter­mi­nowo.

W tym celu świet­nie spraw­dzają się dobro­wolne roz­wią­za­nia, jakimi są IKE i IKZE. Oba pro­dukty ofe­rują moż­li­wość dobro­wol­nych wpłat, które ogra­ni­czają jedy­nie roczne limity. Oba dają pre­fe­ren­cje podat­kowe. Można z nich korzy­stać osobno lub wyko­rzy­sty­wać je razem. IKE i IKZE two­rzą świetny duet, który pozwala oszczę­dzać podwój­nie na podat­kach. Tu wię­cej o tym: Jak wyko­rzy­stać oszczęd­no­ści ze zwrotu z IKZE inwe­stu­jąc je w IKE?

IKZE dla każ­dego przed­się­biorcy

Dla­czego zaleca się, aby każdy posia­da­jący dzia­łal­ność miał swoje IKZE? Bo każdy, kto pro­wa­dzi swoją firmę wie, jak ważne może być wyko­rzy­sty­wa­nie pre­fe­ren­cji podat­ko­wych. A to wła­śnie IKZE daje moż­li­wość nie tylko dłu­go­ter­mi­no­wego oszczę­dza­nia, ale i wyko­rzy­sty­wa­nia ulgi podat­ko­wej.

Dzięki temu wpła­ca­jąc dzi­siaj pie­nią­dze na swoje konto IKZE, już w kolej­nym roku roz­li­cza­jąc swój PIT, zmniej­szasz poda­tek. A co jesz­cze ważne dzięki IKZE nie pła­cisz podatku Belki, a to co uzbie­rasz i wypra­cu­jesz w ramach konta, dodat­kowo pod­lega dzie­dzi­cze­niu. Dzięki temu masz pew­ność, że w tym roz­wią­za­niu nie prze­pada ani jedna Twoja zło­tówka.

Spo­sób na więk­szą eme­ry­turę jest także w Two­ich rękach. To roz­wią­za­nie, które jak żadne inne pozwala zadbać o swoją przy­szłość przy jed­no­cze­snych bie­żą­cych korzy­ściach. Weź sprawy w swoje ręce i nie trać szansy na samo­dzielne dzia­ła­nie.


Diana Litwin-Dolezińska, autorka bloga pieniadzjestkobieta.pl