Komentarz do sytuacji na rynku długu

      
    
Komentarz do sytuacji na rynku długu
Aktualności / 2022-10-10 / autorzy: Andrzej Czarnecki

Rada Polityki Pieniężnej na posiedzeniu, które odbyło się 5 października, zdecydowała nie podnosić stóp procentowych. Rynek oczekiwał natomiast podwyżki o 25 bp, do poziomu 7%. Prezes Rady Polityki Pieniężnej, Adam Glapiński, podczas konferencji uzasadniał podjętą decyzję, a także wskazywał, w jakim kierunku może zmierzać polityka pieniężna w nadchodzących miesiącach.

Prezes Glapiński, tłumacząc brak podwyżki, zaakcentował, że czynniki inflacyjne w Polsce są w znacznym stopniu niezależne od polityki pieniężnej, wynikają natomiast z czynników zewnętrznych, które odpowiadają za około dwie trzecie obecnych odczytów. Jak podkreśla prezes RPP, pełen efekt cyklu podnoszenia stóp procentowych będziemy mogli ocenić za kilka kwartałów. Dopiero w przyszłym roku zyskamy pełen ogląd tego, jak podwyżki wpłyną na krajową gospodarkę. Jak podkreślił Prezes, efekt podwyżek stóp procentowych widoczny już jest w dynamice kredytów dla osób fizycznych (w szczególności kredyty hipoteczne).

Podczas konferencji zaakcentowana została także rola polityki pieniężnej na rynkach bazowych. Tamtejsze podwyżki stóp procentowych przekładają się na obniżanie popytu globalnego, a zjawisko to będzie łagodzić presję inflacyjną również w Polsce.

Najważniejszym przesłaniem po posiedzeniu RPP jest zaś to, że brak podwyżki stóp procentowych w październiku nie jest równoznaczny z automatycznym zakończeniem cyklu podwyżek. Rada Polityki Pieniężnej będzie obserwować sytuację gospodarczą i na tej podstawie decydować o swoich dalszych działaniach. Duże znaczenie dla wyniku kolejnych posiedzeń będzie miała projekcja inflacyjna Narodowego Banku Polskiego, która zostanie opublikowana w listopadzie.

W odpowiedzi na decyzję Rady Polityki Pieniężnej o braku podwyżki stóp procentowych w październiku polska krzywa wystromiła się - wzrosły rentowności obligacji długoterminowych, a spadły obligacji o terminach wykupu do dwóch lat. Dla obligacji długoterminowych łagodna polityka pieniężna dziś może oznaczać wyższą ścieżkę inflacyjną w przyszłości, a nawet konieczność dalszego dostosowywania stóp procentowych do wysokiej inflacji.

Rynkową reakcją na decyzję RPP było też osłabienie złotego – kurs EURPLN wzrósł po decyzji o 1.5%.  Z komunikacji Narodowego Banku Polskiego wynika, że może on dokonywać interwencji walutowych, gdyby kurs złotówki znacząco się osłabił. W naszym regionie takie działania na duża skalę podejmuje bank centralny Czech. Jest to możliwe dzięki wysokiemu stosunkowi rezerw walutowych do produktu krajowego brutto. W Polsce jest on wyraźnie niższy, dlatego interwencje walutowe nie mogą być aż tak znaczące jak u Czechów.

 

 


Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”). Towarzystwo działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\95. Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej.

Niniejszy materiał stanowi komentarz do bieżącej sytuacji rynkowej. Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią: usługi doradztwa inwestycyjnego, udzielania rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych, jak również nie stanowią informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną lub rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku. Niniejszy materiał nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa.

Niniejszy materiał został przygotowany z dołożeniem należytej staranności i z wykorzystaniem najlepszej wiedzy, Informacje przedstawione i opisane w niniejszym materiale opierają się na ocenie autora w momencie jego tworzenia i w stosunku do bieżącego stanu gospodarczego, geopolitycznego, prawnego i podatkowego oraz mogą ulec zmianie bez uprzedniego poinformowania. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki wynikające bezpośrednio lub pośrednio z użytku treści zawartych w niniejszym materiale.

Decyzje inwestycyjne dotyczące inwestowania w fundusze inwestycyjne powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektami informacyjnymi funduszy, zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty informacyjne, Kluczowe informacje dla Inwestorów, Informacje dla Klienta AFI, tabele opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.generali investments.pl.