Nowe subfundusze w ofercie Generali Investments TFI

      
    
Aktualności / 2022-09-02 / autorzy: Generali Investments

Zgodnie z ogłoszoną na stronie Towarzystwa w dniu 1 czerwca 2022 zmianą statutu Generali Fundusze Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, 1 września 2022 nastąpiło przekształcenie trzech subfunduszy z oferty Generali Investments TFI.

Wdrożone zmiany są odpowiedzią Towarzystwa na zmieniające się otoczenie rynkowe oraz oczekiwania inwestorów.

Poniżej przedstawiamy garść podstawowych informacji dotyczących przekształconych subfunduszy.
 

Subfundusz Generali Konserwatywny (wcześniej Generali Obligacje: Nowa Europa) to subfundusz krótkoterminowych papierów dłużnych.

Spektrum inwestycyjne subfunduszu stanowią obligacje skarbowe Skarbu Państwa i gwarantowane przez Skarb Państwa (min 60%), bony skarbowe. Możliwa jest także ekspozycja na zagraniczne aktywa, w tym obligacje państwowe i bony skarbowe, z ograniczeniem ryzyka poprzez odpowiednio dobrane limity inwestycyjne. Bieżący termin zapadalności, w przypadku papierów wartościowych nieoprocentowanych lub o stałym oprocentowaniu - nie będzie dłuższy niż dwa lata, a w przypadku papierów wartościowych o zmiennym oprocentowaniu - nie będzie dłuższy niż sześć lat i wysokość oprocentowania będzie ustalana dla okresów nie dłuższych niż 397 dni.

Subfundusz cechuje się niższym niż dotychczas poziomem ryzyka (2 w skali SRRI) i jest skierowany do inwestorów konserwatywnych. Pobierana opłata za zarządzanie została obniżona z dotychczasowego poziomu 1,50% do poziomu 0,50% w skali roku.
 

Subfundusz Generali Akcji Rynków Wschodzących (wcześniej Generali Akcje: Nowa Europa) to subfundusz akcji globalnych rynków wschodzących.

Spektrum inwestycyjne subfunduszu stanawią głównie jednostki uczestnictwa oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą oraz akcje spółek, które mają siedzibę – lub ich główny przedmiot działalności koncentruje się – w państwach zaliczanych do rynków wschodzących. Poziom ryzyka subfunduszu pozostaje bez zmian – wysoki poziom ryzyka. 
 

Subfundusz Generali Surowców (wcześniej Generali Akcje: Turcja) to subfundusz rynku surowców.

Spektrum inwestycyjne subfunduszu stanowią głównie jednostki uczestnictwa oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą oraz akcje spółek prowadzących działalność w sektorach gospodarki takich jak poszukiwanie, wydobycie, produkcja, przetwarzanie, dystrybucja lub handel surowcami.

Poziom ryzyka subfunduszu pozostaje bez zmian – wysoki poziom ryzyka. Zmiana polityki inwestycyjnej nie ma wpływu na wysokość dotychczasowej opłaty za zarządzanie (maksymalnie 2%).
 

Numery rejestrów oraz prawa uczestnika opisane w prospekcie informacyjnym Generali Fundusze FIO pozostają bez zmian.

Wyżej opisane zmiany nie wymagają żadnych działań po stronie uczestników przekształcanych subfunduszy.

 


Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez Generali Investments TFI S.A., nie stanowi umowy ani nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, i nie zawiera informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Generali Investments TFI S.A. działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\95 i świadczy usługi pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa. Brak gwarancji osiągnięcia celu inwestycyjnego. Możliwość zmniejszenia wartości, w tym utraty części zainwestowanych środków. Wyniki mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i należne podatki. Maksymalna wysokość wynagrodzenia stałego lub zmiennego za zarządzanie subfunduszem wskazana jest w Prospekcie informacyjnym. Opodatkowanie zależy od indywidualnej sytuacji klienta i może ulec zmianie w przyszłości. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów. Uzyskany wynik będzie się różnić w zależności od funkcjonowania rynku i okresu posiadania inwestycji. Decyzje inwestycyjne powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z: Prospektem informacyjnym, zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: polityki inwestycyjnej, czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa, tabeli opłat manipulacyjnych oraz informacji podatkowych, a także Kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz Informacjami dla klienta AFI, dostępnymi na stronie: www.generali-investments.pl. Dokumenty są sporządzone w języku polskim. Ryzyko inwestycyjne subfunduszu opisane jest w punktach Prospektu pt.: "Opis ryzyka inwestycyjnego związanego z polityką inwestycyjną Subfunduszu z uwzględnieniem strategii zarządzania i szczególnych strategii inwestycyjnych, stosowanych w odniesieniu do inwestycji na określonym obszarze geograficznym, w określonej branży lub sektorze gospodarczym albo w odniesieniu do określonej kategorii lokat, albo w celu odzwierciedlenia indeksu" i "Opis ryzyka inwestycyjnego związanego z uczestnictwem w Subfunduszu". Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią: usługi doradztwa inwestycyjnego, udzielania rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych, jak również nie stanowią informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną lub rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku.