Nowy subfundusz Generali Investments TFI uwzględniający czynniki ESG

      
    
Generali Akcji Ekologicznych
Aktualności / 2021-07-01 / autorzy: Generali Investments

Od 1 lipca 2021 roku Generali Investments TFI uruchamia nową możliwość inwestowania z uwzględnieniem czynników zrównoważonego rozwoju. Generali Akcji Ekologicznych to subfundusz inwestujący w duchu ESG.

Subfundusz Generali Akcji Ekologicznych jest odpowiedzią Generali Investments TFI na rosnącą świadomość znaczenia zrównoważonego rozwoju.

Jest to subfundusz typu master feeder segmentu akcji globalnych zrównoważonego rozwoju, z przewagą akcji europejskich, stworzony w oparciu o fundusz Sycomore Eco Solutions zarządzany przez  Sycomore Asset Management.

Sycomore Asset Management to, należąca do Grupy Generali, innowacyjna firma zarządzająca funduszami, jeden z pionierów oferujących rozwiązania inwestycyjne zgodne z ESG.

Sycomore Eco Solutions jest funduszem akcji inwestującym w spółki zyskujące na transformacji ekologicznej z pięciu sektorów: - transportu, energii, budownictwa, gospodarki w obiegu zamkniętym (ograniczenie marnowania zasobów) oraz ekologii. Fundusz wyklucza spółki, które niszczą ekosystem lub mają niską ocenę ESG. Jego benchmarkiem jest MSCI Europe NR.

Warto zaznaczyć, że Sycomore Eco Solutions jest klasyfikowany jako tzw. fundusz ciemnozielony (spełnia warunki art. 9 SFDR).

Inwestowanie zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju zyskuje obecnie bardzo szybko na popularności. Szacuje się, że środki zarządzane w rozwiązaniach o profilu ESG w 2025 roku mają wynieść w Europie 7 600 mld $, co będzie stanowić nawet ponad połowę wszystkich inwestycji w fundusze.* To znaczący megatrend na rynku, który daje inwestorom nie tylko możliwości generowania zysków, ale również świadomej kontrybucji na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Zobacz stronę subfunduszu.

 

* Ankiety PWC 2020 ESG Survey.

 


Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”). Towarzystwo działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\95. Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej. Decyzje inwestycyjne dotyczące inwestowania w fundusze inwestycyjne powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektami informacyjnymi funduszy, zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty informacyjne, Kluczowe informacje dla Inwestorów, Informacje dla Klienta AFI, tabele opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.generali-investments.pl.
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Towarzystwo ani fundusze inwestycyjne nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych. Uczestnik musi się liczyć z możliwością zmniejszenia lub utraty zainwestowanych środków. Wyniki mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i należne podatki.