Rączka do złotej filiżanki – czyli o złocie bardziej technicznie

      
    
Aktualności / 2020-08-13 / autorzy: Piotr Minkina

Korekty to cecha rynków

Nadeszła korekta na rynku złota. Cena złota przez 9 tygodni od początku czerwca dynamicznie i nieprzerwanie rosła. Takie zachowanie rynku potrafi trwać czasami bardzo długo, czasami krócej, jednak nieuchronną jego cechą są np. korekty, czyli stosunkowo krótkotrwałe spadki cen związanych np. z realizacją zysków. Jest to okres, kiedy cześć inwestorów postanawia zrealizować osiągnięte wcześniej zyski. Pojawiające się spadki nakręcają kolejne, przez co korekty potrafią być gwałtowne i dotkliwe. Jednak później przychodzi czas, gdy inwestorzy bardziej spoglądają w stronę fundamentów i dany walor znowu zyskuje na sile.

Filiżanka z uszkiem

Jeżeli popatrzymy sobie na kształt wykresu złota, to wpisuje się on we wzór zwany „filiżanką z uszkiem” (Ang. „cup with handle”), zdefiniowany w 1988 przez amerykańskiego technika giełdowego Williama J O’Neila (za Investopedia.com). Według tego schematu aktywo, które po okresie spadków, kiedy to przebieg spadków, dołek oraz późniejsze odbicie ma zaokrąglony kształt, osiąga nowe szczyty cenowe, narażone jest na korektę wywieraną przez inwestorów, którzy wcześniej kupowali w pobliżu poprzednich szczytów. Takie zachowanie ceny nadaje wykresowi niepowtarzalny kształt filiżanki do herbaty z uszkiem przedstawiającym przebieg korekty. Presja sprzedażowa w takich momentach powinna powodować konsolidację.

Źródło: stooq.pl. Opracowanie własne.

 

Co dalej?

Standardowo, potencjalna konsolidacja z pewną tendencją do trendu spadkowego może trwać od czterech dni do czterech tygodni. Po tym okresie schemat przewiduje dalsze wzrosty wartości. Jak będzie tym razem pokaże przyszłość, jednak dla inwestorów podzielających opinie, iż większość czynników fundamentalnych przemawia za wzrostem cen złota w dłuższym okresie, bieżąca sytuacja jest pewną okazją do uzupełniania portfela o ekspozycję na to aktywo.

Więcej o obecnej sytuacji na rynku złota oraz o czynnikach makroekonomicznych ważnych dla inwestorów można przeczytać w niedawnym komentarzu zarządzającego https://generali-investments.pl/contents/display-article/klient-indywidualny/w-lipcu-zloto-pomnazalo-oszczednosci-inwestorow

 

Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez Generali Investments TFI S.A. Generali Investments TFI S.A. działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\95. Towarzystwo świadczy usługi pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa. Przedstawiane informacje finansowe dotyczą wskazanego okresu w przeszłości i nie gwarantują podobnych wyników w przyszłości.

Brak gwarancji siągnięcia celu inwestycyjnego subfunduszu Generali Złota. Możliwość zmniejszenia wartości, w tym utraty części zainwestowanych środków. Wyniki mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i należne podatki. Subfundusz stara się odzwierciedlić stopę zwrotu z inwestycji w złoto w dolarze amerykańskim. Ryzyko walutowe jest zabezpieczane.

Duża zmienność wartości aktywów netto subfunduszu Generali Złota. Subfundusz Generali Złota charakteryzuje się wysokim ryzykiem inwestycyjnym i skierowany jest do inwestorów, którzy mają długi horyzont inwestycyjny (min. 5 lat) oraz akceptują wahania wartości inwestycji w krótkim terminie. Możliwe lokaty ponad 35% wartości aktywów Generali Złota w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski.

Niniejszy materiał nie stanowi porady prawnej, podatkowej, księgowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Niniejszy materiał nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w jednostki uczestnictwa. Decyzje inwestycyjne dotyczące inwestowania w specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektami Informacyjnymi funduszy zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty informacyjne, Kluczowe informacje dla Inwestorów, Informacje dla Klienta AFI, tabele opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.generali-investments.pl