SGB Dłużny
Subfundusz dłużny
Ryzyko portfela:
Minimalna kwota to 100 PLN
-

Kwota zainwestowana 100 PLN
Wypracowany wynik * 0 PLN
Kwota po okresie inwestycji 0 PLN
*W wybranym dniu początku inwestycji fundusz nie był jeszcze wyceniany.
Pokaż benchmark funduszu

* Wyniki mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i należne podatki.

Charakterystyka funduszu
Parasol Generali Fundusze SFIO
Min. horyzont inwestycyjny 2 lata
Min. pierwsza wpłata 1 000 PLN
Min. kolejna wpłata 1 000 PLN
Polityka inwestycyjna
  • Subfundusz inwestuje głównie w instrumenty dłużne emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa.
  • Możliwe inwestycje w obligacje emitowane przez przedsiębiorstwa denominowane w polskim złotym lub walucie obcej oraz obligacje rządowe emitowane za granicą.
  • Dążenie do zabezpieczenia ryzyka walutowego.

Subfundusz ma ponadto możliwość inwestowania w inne niż w/w kategorie lokat. Pełny opis polityki inwestycyjnej jest zawarty w statucie Funduszu, dostępnym na stronie www.generali-investments.pl w zakładce Dokumenty.

Profil inwestora

Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:

  • chcą lokować nadwyżki finansowe w subfundusz obligacji,
  • są zainteresowani alternatywą wobec bezpośredniej inwestycji w obligacje,
  • akceptują umiarkowane ryzyko inwestycyjne,
  • mają co najmniej 2-letni horyzont inwestycyjny.
Benchmark Bloomberg Barclays Series-E Poland Govt 1-5 Yr Bond Index
Zarządzający Kosma Wolffgram
Data dostosowania struktury portfela 2016-03-21
Maksymalna opłata manipulacyjna 1%
Maksymalna opłata za zarządzanie 1%
Numer rachunku bankowego 37 1880 0009 0000 0013 0109 1000
Aktualnie pobierana opłata za zarządzanie 0,9%