SGB Bankowy
Subfundusz krótkoterminowy dłużny
Ryzyko portfela:
Rating Analiz Online
4/5
Minimalna kwota to 100 PLN
-

Kwota zainwestowana 100 PLN
Wypracowany wynik * 0 PLN
Kwota po okresie inwestycji 0 PLN
*W wybranym dniu początku inwestycji fundusz nie był jeszcze wyceniany.
Pokaż benchmark funduszu

* Wyniki mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i należne podatki.

Charakterystyka funduszu
Parasol Generali Fundusze SFIO
Min. horyzont inwestycyjny 3 miesiące
Min. pierwsza wpłata 1 000 PLN
Min. kolejna wpłata 1 000 PLN
Polityka inwestycyjna
  • Subfundusz inwestuje głównie w instrumenty dłużne emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa.
  • Możliwość inwestycji w obligacje przedsiębiorstw.
  • Zmniejszona wrażliwość na zmiany stóp procentowych ze względu na dominujący udział w portfelu obligacji, których czas do wykupu nie przekracza 397 dni lub oprocentowanie jest ustalane dla okresów nie dłuższych niż 397 dni.
  • Inwestycje głównie w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej.
  • Dążenie do zabezpieczenia ryzyka walutowego.

Subfundusz ma ponadto możliwość inwestowania w inne niż w/w kategorie lokat. Pełny opis polityki inwestycyjnej jest zawarty w statucie Funduszu, dostępnym na stronie www.generali-investments.pl w zakładce Dokumenty

Profil inwestora

Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:

  • chcą lokować nadwyżki finansowe w subfundusz krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa i przedsiębiorstwa,
  • akceptują niskie ryzyko inwestycyjne,
  • mają co najmniej 3-miesięczny horyzont inwestycyjny.
Benchmark 1-miesięczny WIBID + 50 punktów bazowych
Zarządzający Aleksander Szymerski
Data dostosowania struktury portfela 2013-10-01
Maksymalna opłata manipulacyjna 0%
Maksymalna opłata za zarządzanie 1%
Numer rachunku bankowego 42 1880 0009 0000 0013 0089 4000
Aktualnie pobierana opłata za zarządzanie 0,9%