Podstawowe pojęcia - P

 • Płynność - określenie łatwości, z jaką ulokowane przez fundusz aktywa mogą zostać zamienione na środki pieniężne.
 • Podatek od zysków kapitałowych – nazywany często „podatkiem Belki” to podatek od dochodów kapitałowych uzyskanych przez osobę fizyczną, m. in. od odsetek z lokat i depozytów bankowych, dywidend czy też zysków z inwestycji w fundusze inwestycyjne. Stawka podatku wynosi 19%. Podatnik (uczestnik) samodzielnie rozlicza dochody z odkupienia lub konwersji jednostek uczestnictwa. Podatnik uwzględnia wspomniane dochody w zeznaniu rocznym na podstawie informacji otrzymanej od funduszu inwestycyjnego. Więcej informacji jest dostępnych pod linkiem.
 • Polityka inwestycyjna – opis metod osiągnięcia celu inwestycyjnego przez fundusz, który określa:
  • typy i rodzaje papierów wartościowych i innych praw majątkowych będących przedmiotem lokat,
  • kryteria doboru lokat,
  • zasady dywersyfikacji lokat i inne ograniczenia inwestycyjne,
  • dopuszczalną wysokość zaciąganych kredytów i pożyczek przez fundusz.

Szczegółowy opis polityki inwestycyjnej znajduje się w statucie i prospekcie funduszu, natomiast skrócony prezentowany jest np. w KID oraz karcie funduszu.

 • Portfel inwestycyjny - zestawienie naszych oszczędności gromadzonych poprzez zróżnicowane instrumenty finansowe. Podczas konstruowania portfela inwestycyjnego powinniśmy część środków zainwestować w mały, ale bezpieczny i stabilny zysk (np. obligacje lub lokaty), a pozostałą część w instrumenty ryzykowne (akcje), które wiążą się z o wiele wyższymi zyskami. Jednak stosunek inwestycji bezpiecznych do agresywnych zależy od indywidualnych skłonności Inwestora do ryzyka.
 • Profil inwestora – opis cech inwestora, do którego kierowany jest fundusz. Opis profilu uwzględnia w szczególności zakres czasowy inwestycji oraz poziom ryzyka inwestycyjnego związanego z przyjętą polityką inwestycyjną funduszu. Profil inwestora publikowany jest m. in. w prospektach informacyjnych funduszy oraz w kartach funduszy.
 • Prospekt informacyjny funduszu – obowiązkowy dokumentu informacyjny każdego funduszu otwartego. Prospekt informacyjny to dokument, w którym określona została charakterystyka funduszu (m. in.: opis polityki inwestycyjnej, opis ryzyka związanego z inwestycją, katalog kosztów funduszu, maksymalna wysokość opłat za zarządzanie) oraz kwestie operacyjne i prawne związane z uczestnictwem w funduszu (m. in.: opis praw uczestników, warunki i terminy realizacji zleceń, minimalna wysokość  wpłat). W prospekcie informacyjnym zawarte są również wybrane dane w ujęciu historycznym.