Rekordowa cena złota

      
    
Rekordowa cena złota
Aktualności / 2020-07-15 / autorzy: Marek Straszak

Niedawno złoto przebiło psychologiczną barierę 1800 USD za uncję. Mimo to złoto jest wciąż jedną z najbardziej preferowanych przez nas klas aktywów, dla której przewidujemy wzrost w granicach 8-13% w ciągu następnych 12 miesięcy. Oczywiście należy pamiętać, że te prognozy nie są gwarancją osiągnięcia przyszłych wyników.

Dużo argumentów przemawiających za pozytywnym nastawieniem do tego surowca można odnaleźć w historii z poprzedniego kryzysu, która przedstawiona jest na poniższym wykresie.

Źródło: Bloomberg, opracowanie Goldman Sachs Global Investment Research.

10 lat temu, po fazie rozprzestrzenienia się ratunkowej polityki monetarnej oraz fiskalnej dokonywanej w związku z kryzysem gospodarczym, nastąpiła faza wysokiej inflacji, która była niezmiernie korzystna dla cena złota. Oczekujemy, że z podobnym rozwojem sytuacji możemy mieć do czynienia w czasie tego kryzysu. Warto zaznaczyć, że pomoc ze strony banków centralnych i rządów jest obecnie nieproporcjonalnie większa niż w czasie ostatniego kryzysu. Wystarczy powiedzieć, że Fed dodrukował tyle samo pustego pieniądza w ciągu 3 miesięcy, co w przeciągu ostatnich 10 lat. Dlatego też i efekty takiej polityki powinny być silniejsze, co powinno wspierać cenę złota w przyszłości.

Ultra luźna polityka banków centralnych przejawia się również w historycznie niskich stopach procentowych, które pozostaną z nami prawdopodobnie na dłużej. Niskie stopy procentowe oznaczają wyższą atrakcyjność złota w stosunku do innych instrumentów uważanych za bezpieczną przystań dla inwestorów.

Bardzo ważnym źródłem popytu na omawiany surowiec mogą okazać się w najbliższych miesiącach kraje emerging markets, szczególnie Chiny, Indie i Rosja, które w poprzednich miesiącach znacząco ograniczyły zakupy złota. Teraz widoczne jest, że popyt ten się odnawia i z pewnością będzie stanowił mocne wsparcie dla cen złota.

Złoto będzie również wspierane poprzez utrzymującą się wysoką zmienność na rynkach, która w najbliższych miesiącach może być podtrzymywana przez obawy o rozwój epidemii Covid-19 oraz wybory prezydenckie w USA.

Cały czas warto podkreślać fakt, że złoto stanowi także bardzo dobry dodatek do portfela inwestycyjnego, który w świetle wysokiej zmienności dotykającej obecnie inne klasy aktywów, obniża jego ryzyko całkowite, a przez to sprawia, że inwestycja jest bardziej efektywna z punktu widzenia relacji zysku do ryzyka.

 


Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez Generali Investments TFI S.A. Generali Investments TFI S.A. działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie: Komisja Nadzoru finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\95. Towarzystwo świadczy usługi pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa.

Przedstawiane informacje finansowe dotyczą wskazanego okresu w przeszłości i nie gwarantują podobnych wyników w przyszłości. Brak gwarancji osiągnięcia celu inwestycyjnego subfunduszu Generali Złota. Możliwość zmniejszenia wartości, w tym utraty części zainwestowanych środków. Wyniki mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i należne podatki.

Subfundusz stara się odzwierciedlić stopę zwrotu z inwestycji w złoto w dolarze amerykańskim. Ryzyko walutowe jest zabezpieczane.

Duża zmienność wartości aktywów netto subfunduszu Generali Złota. Subfundusz Generali Złota charakteryzuje się wysokim ryzykiem inwestycyjnym i skierowany jest do inwestorów, którzy mają długi horyzont inwestycyjny (min. 5 lat) oraz akceptują wahania wartości inwestycji w krótkim terminie.

Możliwe lokaty ponad 35% wartości aktywów Generali Złota w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski.

Niniejszy materiał nie stanowi porady prawnej, podatkowej, księgowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Niniejszy materiał nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w jednostki uczestnictwa. Decyzje inwestycyjne dotyczące inwestowania w specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektami Informacyjnymi funduszy zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty informacyjne, Kluczowe informacje dla Inwestorów, Informacje dla Klienta AFI, tabele opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.generali-investments.pl.