Generali Akcji Ekologicznych
Subfundusz akcji
Ryzyko portfela:
Minimalna kwota to 100 PLN
-

Kwota zainwestowana 100 PLN
Wypracowany wynik * 0 PLN
Kwota po okresie inwestycji 0 PLN
*W wybranym dniu początku inwestycji fundusz nie był jeszcze wyceniany.
Pokaż benchmark funduszu

* Wyniki mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i należne podatki.

Charakterystyka funduszu
Parasol Generali Fundusze SFIO
Min. horyzont inwestycyjny 5 lat
Min. pierwsza wpłata 100 PLN
Min. kolejna wpłata 100 PLN
Polityka inwestycyjna

Celem inwestycyjnym subfunduszu jest wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Generali Akcji Ekologicznych jest subfunduszem z ekspozycją na akcje zrównoważonego rozwoju uzyskiwaną poprzez lokowanie co najmniej 70% aktywów w tytuły uczestnictwa subfunduszu Sycomore Europe Eco Solutions wydzielonego w ramach funduszu zagranicznego Sycomore Fund SICAV. Subfundusz źródłowy inwestuje przede wszystkim w europejskie spółki zyskujące z transformacji ekologicznej z pięciu sektorów: transportu, energii, budownictwa, gospodarki w obiegu zamkniętym (ograniczenie marnowania zasobów) oraz ekologii. Subfundusz źródłowy wyklucza spółki, które niszczą ekosystem lub mają niską ocenę ESG. Inne niż tytuły uczestnictwa subfunduszu Sycomore Europe Eco Solutions kategorie lokat wymienione w statucie mogą stanowić łącznie nie więcej niż 30% aktywów Subfunduszu. Ryzyko kursowe jest zabezpieczane poprzez zawieranie transakcji w walutowych instrumentach pochodnych.

Profil inwestora

Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy: 
● są zainteresowani inwestycjami w ekologiczne rozwiązania,
● chcą skorzystać na zielonej rewolucji,
● akceptują wysokie ryzyko inwestycyjne, 
● mają co najmniej 5-letni horyzont inwestycyjny.

Zarządzający Adam Woźny, Michał Milewski
Data dostosowania struktury portfela 2021-06-30
Maksymalna opłata manipulacyjna 5%
Maksymalna opłata za zarządzanie 2%
Numer rachunku bankowego PL 15 1880 0009 0000 0013 0162 8000
Aktualnie pobierana opłata za zarządzanie 2%
Ujawnianie informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem

PODSUMOWANIE

Subfundusz Generali Akcji Ekologicznych ma na celu zrównoważone inwestycje. Subfundusz inwestuje co najmniej 70% wartości aktywów subfunduszu w tytuły uczestnictwa subfunduszu Sycomore Europe Eco Solutions, który ma na celu osiągnięcie znaczących wyników w minimalnym pięcioletnim horyzoncie inwestycyjnym, poprzez rygorystyczną selekcję akcji spółek, których model biznesowy, produkty, usługi lub procesy produkcyjne pozytywnie przyczyniają się do wyzwań związanych z transformacją energetyczną i ekologiczną, poprzez tematyczną strategię SRI. Historycznie udział lokat subfunduszu Generali Akcji Ekologicznych w tytuły uczestnictwa subfunduszu Sycomore Europe Eco Solutions wynosił ponad 95% aktywów subfunduszu.

Na poziomie subfunduszu Sycomore Europe Eco Solutions zarządzanego przez Sycomore Asset Management wdrażane są cztery poziomy oceny w celu uniknięcia wystąpienia poważnej szkody względem jakiegokolwiek środowiskowego lub społecznego celu dotyczącego zrównoważonej inwestycji, na zasadzie ex ante, przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej. 

Minimalny udział inwestycji w kategorię "#1 Zrównoważone" w ramach tego produktu finansowego wynosi min. 56%. Minimalne poziomy inwestycji w/w kategorię wynikają z minimalnych poziomów inwestycji subfunduszu w subfundusz Sycomore Europe Eco Solutions, w rzeczywistości, co widoczne będzie również np. w sprawozdaniu finansowym subfunduszu, w/w udział jest wyższy.

Subfundusz Sycomore Europe Eco Solutions stosuje szereg metod wewnętrznych i zewnętrznych i opierajac się na różnych źródłach danych (wewnętrznych, bezpośrednich, pozyskiwanych od dostawców zewnętrznych), będzie monitorować stopień uwzględnienia aspektów środowiskowych lub społecznych oraz wskaźników zrównoważonego rozwoju stosowanych do pomiaru stopnia uwzględnienia każdego promowanego aspektu środowiskowego lub społecznego promowanego z wykorzystaniem szeregu metod takich jak między innymi Net Environmental Contribution  (NEC), Rating SPICE. W celu przetwarzania tych danych mogą być stosowane zarówno modele zewnętrzne jak i wewnętrzne. Stosowane metody podlegają pewnym ograniczeniom, z których najważne wymienione są w sekcji „Ograniczenia dotyczące metod i danych”.

Polityka Due Diligence bazuje na procesie zarządzania ryzykiem. Proces zarządzania ryzykiem mający zastosowanie w Generali Investments TFI oraz Firmie Zarządzającej Sycomore Asset Management opiera się na kontrolowaniu zgodności realizowanej polityki inwestycyjnej z przyjętymi założeniami strategii inwestycyjnej określającej cele środowiskowe lub społeczne. W tym celu Generali Investments TFI oraz Firma Zarządzająca Sycomore Asset Management opiera się na szeregu procedur i wykorzystuje szereg narzędzi.

Subfundusz Generali Akcji Ekologicznych w zakresie inwestycji w tytuły uczestnictwa subfunduszu Sycomore Europe Eco Solutions zarządzanego przez Sycomore Asset Management w zakresie polityki dotyczącej zaangażowania polega na działaniach podejmowanych przez Sycomore Asset Management.

Subfundusz Generali Akcji Ekologicznych nie ma wyznaczonego wskaźnika referencyjnego.


NIEWYRZĄDZANIE POWAŻNYCH SZKÓD WZGLĘDEM CELU DOTYCZĄCEGO ZRÓWNOWAŻONYCH INWESTYCJI

Generali Akcji Ekologicznych inwestuje co najmniej 70% wartości aktywów subfunduszu w tytuły uczestnictwa subfunduszu Sycomore Europe Eco Solutions, klasyfikowanego jako produkt finansowy z art. 9 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych, zarządzanego przez Firmę Zarządzającą Sycomore Asset Managment.  Subfunduszu Sycomore Europe Eco Solutions ma na celu osiągnięcie znaczących wyników w minimalnym pięcioletnim horyzoncie inwestycyjnym, poprzez rygorystyczną selekcję akcji spółek, których model biznesowy, produkty, usługi lub procesy produkcyjne pozytywnie przyczyniają się do wyzwań związanych z transformacją energetyczną i ekologiczną, poprzez tematyczną strategię SRI. Historycznie poziom inwestycji w/w tytuły uczestnictwa przekraczał 95%.

Podmiot Zarządzający Sycomore Asset Management wdrożył cztery poziomy oceny w celu uniknięcia wystąpienia poważnej szkody względem jakiegokolwiek środowiskowego lub społecznego celu dotyczącego zrównoważonej inwestycji, na zasadzie ex ante, przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej.

Inwestycje, których dotyczy jedno lub więcej z poniższych kryteriów, nie będą uznawane za inwestycje zrównoważone:

 • Działalność określona w polityce wykluczeń Firmy Zarządzającej Sycomore Asset Management taka jak: łamanie praw podstawowych, broń kontrowersyjna i nuklearna, broń konwencjonalna i amunicja, węgiel energetyczny, tytoń, pestycydy, pornografia, wytwarzanie energii przy użyciu węgla, ropa naftowa i gaz – czyli działalność ograniczona ze względu na jej kontrowersyjny wpływ społeczny lub środowiskowy, podlegająca corocznym zdefiniowaniu i weryfikacji na poziomie kluczowej polityki Firmy Zarządzającej Sycomore Asset Management (mającej zastosowanie do wszystkich inwestycji bezpośrednich Sycomore Asset Management) oraz na poziomie polityki inwestycji społecznie odpowiedzialnych (SRI) (mającej zastosowanie do wszystkich otwartych UCITs, mandatów i funduszy dedykowanych zarządzanych zgodnie ze strategią SRI przez Sycomore Asset Management).
 • Emitenci dotknięci poziomem kontrowersji wynoszącym 3/3: zidentyfikowane na podstawie analizy kontrowersji przeprowadzanej przez Firmę Zarządzającą Sycomore Asset Management. Za najbardziej poważny rodzaj kontrowersji (-3 w skali Sycomore Asset Management, która obejmuje zakres od 0 do -3) uznaje się naruszenie jednej z zasad inicjatywy ONZ Global Compact.
 • Rating SPICE poniżej 3/5: Metodologia SPICE, poprzez swoje 90 kryteriów, obejmuje wszystkie kwestie środowiskowe, społeczne i związane z zarządzaniem, które są przedmiotem wskaźników niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju wymienionych w regulacyjnych standardach technicznych (Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2022/1288). Niższa ocena, poniżej 3/5, wskazuje na gorsze wyniki w zakresie zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do jednego lub więcej niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju.

Działalność określona w polityce dotyczącej PAI, czyli głównych niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju Firmy Zarządzającej Sycomore Asset Management): wdrożona polityka PAI (głównych niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju) stosowana jest do identyfikacji dalszych potencjalnych znaczących szkód w zakresie kwestii środowiskowych i społecznych, do których odnoszą się wskaźniki PAI (głównych niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju) wymienione w Tabeli 1 Załącznika I regulacyjnych standardów technicznych (Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2022/1288). Firmy spełniające jakiekolwiek kryterium wykluczenia dotyczące emisji gazów cieplarnianych, różnorodności biologicznej, wody, odpadów, równości płci, przestrzegania zasad UN Global Compact/OECD Guidelines for Multinational Enterprises lub kontrowersyjnej broni, zostaną oznaczone jako "niezrównoważone".


CEL DOTYCZĄCY ZRÓWNOWAŻONYCH INWESTYCJI, KTÓREMU SŁUŻY PRODUKT FINANSOWY

Generali Akcji Ekologicznych inwestuje co najmniej 70% wartości aktywów subfunduszu w tytuły uczestnictwa subfunduszu Sycomore Europe Eco Solutions, który ma na celu osiągnięcie znaczących wyników w minimalnym pięcioletnim horyzoncie inwestycyjnym, poprzez rygorystyczną selekcję akcji spółek, których model biznesowy, produkty, usługi lub procesy produkcyjne pozytywnie przyczyniają się do wyzwań związanych z transformacją energetyczną i ekologiczną, poprzez tematyczną strategię SRI. Historycznie udział lokat subfunduszu Generali Akcji Ekologicznych w tytuły uczestnictwa subfunduszu Sycomore Europe Eco Solutions wynosił ponad 95% aktywów subfunduszu.


STRATEGIA INWESTYCYJNA

Dotyczy Generali Akcji Ekologicznych SFIO

Celem inwestycyjnym subfunduszu jest wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Generali Ekologicznych jest subfunduszem z ekspozycją na akcje zrównoważonego rozwoju uzyskiwaną poprzez lokowanie co najmniej 70% aktywów subfunduszu w tytuły uczestnictwa subfunduszu Sycomore Europe Eco Solutions wydzielonego w ramach funduszu zagranicznego Sycomore Fund SICAV. Subfundusz źródłowy inwestuje przede wszystkim w europejskie spółki zyskujące z transformacji ekologicznej z pięciu sektorów: transportu, energii, budownictwa, gospodarki w obiegu zamkniętym (ograniczenie marnowania zasobów) oraz ekologii. Subfundusz źródłowy wyklucza spółki, które niszczą ekosystem lub mają niską ocenę ESG. Inne niż tytuły uczestnictwa subfunduszu Sycomore Europe Eco Solutions kategorie lokat wymienione w statucie mogą stanowić łącznie nie więcej niż 30% aktywów Subfunduszu przy czym historycznie udział lokat subfunduszu Generali Akcji Ekologicznych w tytuły uczestnictwa subfunduszu Sycomore Europe Eco Solutions wynosił ponad 95% Aktywów Subfunduszu. Ryzyko kursowe jest zabezpieczane poprzez zawieranie transakcji w walutowych instrumentach pochodnych.

Dotyczy Sycomore Europe Eco Solutions

W strategii subfunduszu Sycomore Europe Eco Solutions inwestycje dokonywane są w wybrane spółki, których przynajmniej jedna działalność związana jest z energią, transportem i mobilnością, renowacją i budownictwem, gospodarką obiegu zamkniętego i ekosystemami (woda, zanieczyszczenia, rolnictwo, przetwórstwo żywności, leśnictwo, rybołówstwo i inne). Akcje takich spółek, które przez cały czas stanowią co najmniej 80% aktywów netto, są wybierane z europejskich rynków akcji, bez żadnych ograniczeń sektorowych lub zwiazanych z kapitalizacją, w oparciu o analizę fundamentalną. Celem tego procesu selekcji akcji jest identyfikacja spółek wysokiej jakości, których cena rynkowa nie odzwierciedla wartości wewnętrznej ocenianej przez zespół zarządzających. Proces badania i selekcji akcji w uniwersum inwestycyjnym uwzględnia wiążące kryteria pozafinansowe i przeważa spółki, których kryteria ESG są zgodne z celami zrównoważonego rozwoju.

Polityka oceny dobrych praktyk w zakresie zarządzania stosowanych przez spółki, w które dokonano inwestycji w ramach subfunduszu Sycomore Europe Eco Solutions, uwzględniając praktyki dotyczące solidnych struktur zarządzania, stosunków pracowniczych, wynagrodzenia pracowników i przestrzegania przepisów prawa podatkowego w ramach funduszy lub subfunduszy zarządzanych przez Firmę Zarządzającą Sycomore Asset Management, opiera się na tym, że ład korporacyjny jest częścią analizy SPICE, obejmującą dedykowaną sekcję dotyczącą ładu korporacyjnego w ramach sekcji "I", w której położono znaczny nacisk na struktury zarządzania, a także elementy dotyczące ładu korporacyjnego zawarte w innych częściach ram analizy, zwłaszcza stosunki pracownicze i wynagrodzenia pracowników w ramach sekcji "P" oraz praktyki podatkowe w ramach sekcji "S". Ogólne zarządzanie kwestiami związanymi z każdym rodzajem interesariuszy (społeczeństwo, ludzie, inwestorzy, klienci i środowisko) jest omówione w każdej odpowiedniej sekcji. Dalsze wymogi dotyczące wykluczenia z uniwersum inwestycyjnego niewystarczających praktyk zarządzania z sekcji "G", związane z minimalnym progiem, można znaleźć w polityce wykluczeń Firmy Zarządzającej Sycomore Asset Management.


UDZIAŁ INWESTYCJI

Subfundusz Sycomore Europe Eco Solutions będzie dokonywał minimum 80% inwestycji zrównoważonych, o celu środowiskowym.

Generali Akcji Ekologicznych inwestuje co najmniej 70% wartości Aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa subfunduszu Sycomore Europe Eco Solutions. Historycznie udział lokat subfunduszu Generali Akcji Ekologicznych w tytuły uczestnictwa subfunduszu Sycomore Europe Eco Solutions wynosił ponad 95% aktywów subfunduszu.

Zatem faktyczne zaangażowanie w poniżej wskazane kategorie kształtuje się na znacząco wyższych poziomach.

Kategoria "#1 Zrównoważone" obejmuje zrównoważone inwestycje, które służą celom środowiskowym lub społecznym: 56%

Kategoria  "#2 Niezrównoważone" obejmuje inwestycje, które nie kwalifikują się jako inwestycje zrównoważone: 44%

Kategoria „Środowiskowe”: 56%

Zgodne z unijną systematyką dotyczącą zrównoważonego rozwoju określoną w Rozporządzeniu (UE) 2020/852: 3,5%

Inne niż zgodne z unijną systematyką dotyczącą zrównoważonego rozwoju określoną w Rozporządzeniu (UE) 2020/852: 52,5%

Zgodność inwestycji z systematyką (w tym obligacje skarbowe):

 • Zgodne z unijną systematyką dotyczącą zrównoważonego rozwoju określoną w Rozporządzeniu (UE) 2020/852: 3,5%
 • Inne: 96,5%

Zgodność inwestycji z unijną systematyką dotyczącą zrównoważonego rozwoju określoną w Rozporządzeniu (z wyłączeniem obligacji skarbowych):

 • Zgodne z systematyką: 5,0%
 • Inne: 95,0%

Dla celów niniejszych danych “obligacje skarbowe” obejmują całe zaangażowane w dług państwowy.

Minimalne poziomy inwestycji w kategorię "#1 Zrównoważone"  wynikają z minimalnych poziomów inwestycji subfunduszu Generali Akcji Ekologicznych w subfundusz Sycomore Europe Eco Solutions zarządzany przez Sycomore Asset Management. W rzeczywistości, co widoczne będzie również np. w sprawozdaniu finansowym subfunduszu, zaangażowanie w tę kategorię jest wyższe.

Powyższy podział inwestycji można uzasadnić, między innymi dwoma następującymi przyczynami:

 • Z jednej strony, zrównoważone inwestycje traktowane są jako całość w celu spełnienia wymogów Rozporządzenia SFDR. Podmioty zidentyfikowane jako zrównoważone inwestycje, w oparciu o opisane wcześniej kryteria (NEC ≥ 10%, DNSH („nie czyń poważnych szkód”), wnoszą zatem 100% wagi portfela do zagregowanej sumy zrównoważonych inwestycji na poziomie portfela. Z drugiej strony, inwestycje zrównowzone środowiskowo wnoszą jedynie pewien procent swojej działalności, dostosowanej do taksonomii, ocenianej na podstawie podziału ich przychodów, do zagregowanej taksonomicznej sumy inwestycji na poziomie portfela.
 • Kryterium wybrane do zdefiniowania pozytywnego wkładu w środowisko dla celów zgodności z Dyrektywą SFDR (NEC ≥ 10%) może być ukierunkowane na każdy z sześciu celów środowiskowych.

MONITOROWANIE CELU DOTYCZĄCEGO ZRÓWNOWAŻONYCH INWESTYCJI

Generali Akcji Ekologicznych inwestuje co najmniej 70% wartości Aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa subfunduszu Sycomore Europe Eco Solutions, który ma na celu osiągnięcie znaczących wyników w minimalnym pięcioletnim horyzoncie inwestycyjnym, poprzez rygorystyczną selekcję akcji spółek, których model biznesowy, produkty, usługi lub procesy produkcyjne pozytywnie przyczyniają się do wyzwań związanych z transformacją energetyczną i ekologiczną, poprzez tematyczną strategię SRI. Historycznie udział lokat subfunduszu Generali Akcji Ekologicznych w tytuły uczestnictwa subfunduszu Sycomore Europe Eco Solutions wynosił ponad 95% aktywów subfunduszu.

Subfundusz Sycomore Europe Eco Solutions monitoruje osiągnięcie celu inwestycyjnego zgodnego z zasadą zrównoważonego rozwoju przy użyciu wskaźnika Net Environmental Contribution  (NEC) wyższego lub równego +10% jako wskaźnika zrównoważonego rozwoju na poziomie inwestycji. NEC jest wskaźnikiem, który mierzy stopień dostosowania modelu biznesowego spółki do celów transformacji ekologicznej i łagodzenia zmian klimatycznych. Jego wartość waha się od -100% dla przedsiębiorstw, które w dużym stopniu szkodzą kapitałowi naturalnemu, do +100% dla spółek o silnym pozytywnym wpływie netto. Przedsiębiorstwa związane z wartością NEC powyżej lub równą wybranemu progowi wnoszą zatem istotny wkład w transformację ekologiczną i cele łagodzenia zmian klimatu.

Monitoring poztywnego wpływu na środowisko odbywa się na trzech poziomach:

Celowość: procesy selekcji akcji i budowy portfela bazują na Net Environmental Contribution (NEC), który mierzy wkład finansowanych modeli biznesowych w transformację ekologiczną, w tym kwestie związane z klimatem i różnorodnością biologiczną. Subfundusz Sycomore Europe Eco Solutions, w zakresie NEC, dąży do osiągnięcia lepszych wyników niż jego wzorzec odniesienia. Ponadto, subfundusz Sycomore Europe Eco Solutions dąży do osiągnięcia większej ekspozycji na zieloną działalność, zgodnie z etykietą Greenfin (typy 1 i 2), niż jego wzorzec odniesienia. W związku z tym, zarówno kryteria wyboru oraz wskaźniki efektywności bezpośrednio odzwierciedlają cel subfunduszu Sycomore Europe Eco Solutions.

Aspekty dodatkowe: podejście do odpowiedzialnego inwestowania, w ramach  Subfunduszu Sycomore Europe Eco Solutions, skupia się na promowaniu najlepszych praktyk. Odbywa się to poprzez realizację założeń polityki zaangażowania, nakłaniając w ten sposób spółki do poprawy ich wyników. Ponadto rozwój wskaźnika NEC pomaga skierować więcej kapitału na rozwiązania wspierające transformację ekologiczną, czyli segment gospodarki, w którym wciąż brakuje znaczących inwestycji.

Pomiar wpływu: wskaźnik NEC mierzy pozytywny lub negatywny wkład w środowisko poszczególnych przedsiębiorstw w porównaniu ze średnim wpływem na środowisko poszczególnych rodzajów działalności gospodarczej. Z natury rzeczy, ściśle pozytywny poziom wskaźnika NEC odzwierciedla na pozytywny wkład w zmniejszanie  emisji dwutlenku węgla na świecie, czego efektem jest poszanowanie kapitału naturalnego na wyższym poziomie. Wskaźnik ten mierzy dostosowanie naszych inwestycji do intencji subfunduszu Sycomore Europe Eco Solutions i pozycjonuje je względem jego wzorca odniesienia.


METODY

Generali Akcji Ekologicznych inwestuje co najmniej 70% wartości Aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa subfunduszu Sycomore Europe Eco Solutions, który ma na celu osiągnięcie znaczących wyników w minimalnym pięcioletnim horyzoncie inwestycyjnym, poprzez rygorystyczną selekcję akcji spółek, których model biznesowy, produkty, usługi lub procesy produkcyjne pozytywnie przyczyniają się do wyzwań związanych z transformacją energetyczną i ekologiczną, poprzez tematyczną strategię SRI. Historycznie udział lokat subfunduszu Generali Akcji Ekologicznych w tytuły uczestnictwa subfunduszu Sycomore Europe Eco Solutions wynosił ponad 95% aktywów subfunduszu.

Subfundusz Sycomore Europe Eco Solutions wykorzystuje następujące metody:

Net Environmental Contribution  (NEC) NEC jest wskaźnikiem, który mierzy stopień dostosowania modelu biznesowego spółki do celów transformacji ekologicznej i łagodzenia zmian klimatycznych. Jego wartość waha się od -100% dla przedsiębiorstw, które w dużym stopniu szkodzą kapitałowi naturalnemu, do +100% dla spółek o silnym pozytywnym wpływie netto. Przedsiębiorstwa związane z wartością NEC powyżej lub równą wybranemu progowi wnoszą zatem istotny wkład w transformację ekologiczną i cele łagodzenia zmian klimatu. NEC obejmuje pięć kategorii wpływu (zagadnienia: klimat, odpady, różnorodność biologiczna, woda, jakość powietrza) według grup działań (obszary wnoszące wkład: ekosystemy, energia, mobilność, budownictwo, produkcja). Wskaźnik NEC obejmuje pięć kategorii wpływu (zagadnienia: klimat, odpady, różnorodność biologiczna, woda, jakość powietrza) w podziale na grupy działalności (obszary wnoszące wkład: ekosystemy, energia, mobilność, budownictwo, produkcja).

Greenfin Label: etykieta Greenfin ma na celu mobilizację inwestycji na rzecz transformacji energetycznej i ekologicznej  Greenfin została wprowadzony w 2015 roku przez Ministerstwo Zrównoważonego Rozwoju Republiki Francuskiej.

Rating SPICE: SPICE oznacza pierwsze litery od angielskich słów oznaczających określone obszary działalności: Supplier&Society (dostawcy i społeczeństwo), People (ludzie), Investors (Inwestorzy), Clients (Klienci), Environment (Środowisko). Narzędzie to pozwala ocenić wyniki firm pod kątem zrównoważonego rozwoju. Integruje ono analizę ryzyka i możliwości ekonomicznych, zarządzania przedsiębiorstwem, środowiskowych, społecznych i socjalnych w działalności przedsiębiorstw oraz oferowanych przez nie produktów i usług.  Analiza bierze pod uwagę około 90 kryteriów, z których uzyskuje się wynik od 1 do 5 dla każdego obszaru (litery)  literę SPICE. Te 5 punktów jest ważonych według najbardziej istotnego wpływu działalności firmy.

Analiza ESG (Environment, Social and Governance), będąca w pełni zintegrowana z procesem oceny, jest prowadzona za pomocą autorskiej metodologii "SPICE" Firmy Zarządzającej (Sycomore Asset Management). SPICE to akronim oznaczający globalną, finansową i pozafinansową metodologię analizy i oceny, przedstawioną na poniższym schemacie. W szczególności ma ona na celu zrozumienie, jak wartość tworzona przez spółkę jest rozdzielana pomiędzy wszystkich jej interesariuszy (inwestorów, środowisko, klientów, pracowników, dostawców i społeczeństwo obywatelskie). Firma Zarządzająca (Sycomore Asset Management stoi na stanowisku, że sprawiedliwy podział wartości pomiędzy interesariuszy jest ważnym czynnikiem rozwoju firmy.

Ponadto, uniwersum inwestycyjne subfunduszu Sycomore Europe Eco Solutions jest wbudowane przy wykorzystaniu specyficznych kryteriów w całościową metodologię podejścia „SPICE”, co jest przedstawione w kolejnym punkcie opisującym w sposób wiążący strategię inwestycyjną.

Metodologia “SPICE” umożliwia również ocenę ekspozycji spółek na cele zrównoważonego rozwoju ONZ (SDG).

W ramach filaru ludzkiego (People lub P), w ramach „SPICE”, ocena zarządzania kapitałem ludzkim w spółce będącej potencjalnym przedmiotem inwestycji odnosi się wyraźnie do celów zrównoważonego rozwoju nr 3, 4, 5, 8 i 10 w zakresie kwestii społecznych, takich jak zdrowie, uczenie się przez całe życie, równość płci, pełne zatrudnienie, godna praca i zmniejszanie nierówności. W ramach filaru społecznego (Society & Suppliers lub S) ocena wkładu społecznego opiera się na analizie pozytywnego i negatywnego wkładu działalności biznesowej w ramach 4 wymiarów (dostęp i integracja, zdrowie i bezpieczeństwo, postęp gospodarczy i ludzki oraz zatrudnienie) i odnosi się wyraźnie do celów zrównowazonego rozwoju nr 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16 i 17. W ramach filaru środowiskowego (Environment lub E), pięć objętych nim zagadnień (klimat, różnorodność biologiczna, woda, odpady/zasoby i jakość powietrza) odnosi się do środowiskowych celów zrównoważonego rozwoju nr 2, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14 i 15. Subfundusz Sycomore Europe Eco Solutions zobowiązuje się również do corocznego raportowania ekspozycji spółek portfelowych na cele zrównoważonego rozwoju (SDG).

Wskaźniki NEC oraz Greenfin monitorowane są na bazie miesięcznej, a minimalny wskaźnik pokrycia wynosi odpowiedni 95% dla NEC i 70% Greenfin.


ŹRÓDŁA I PRZETWARZANIE DANYCH

Generali Akcji Ekologicznych inwestuje co najmniej 70% wartości Aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa subfunduszu Sycomore Europe Eco Solutions, który ma na celu osiągnięcie znaczących wyników w minimalnym pięcioletnim horyzoncie inwestycyjnym, poprzez rygorystyczną selekcję akcji spółek, których model biznesowy, produkty, usługi lub procesy produkcyjne pozytywnie przyczyniają się do wyzwań związanych z transformacją energetyczną i ekologiczną, poprzez tematyczną strategię SRI. Historycznie udział lokat subfunduszu Generali Akcji Ekologicznych w tytuły uczestnictwa subfunduszu Sycomore Europe Eco Solutions wynosił ponad 95% aktywów subfunduszu.

Generali Investments TFI, w zakresie inwestycji w tytuły uczestnictwa subfunduszu Sycomore Europe Eco Solutions, korzysta pośrednio z danych udostępnianych przez Sycomore Asset Management.

Sycomore Asset Management prowadzi analizy ESG na podstawie wewnętrznego modelu SPICE oraz wewnętrznych analityków funduszy, którzy opierają się przede wszystkim na danych publikowanych przez same spółki oraz ze spotkań z ich kadrą zarządzającą.

Bardzo ważną rolę w procesie badawczym przeprowadzanym przez Sycomore Asset Management odgrywają również wizyty na miejscu. Ponadto aktywny monitoring prasy codziennej i specjalistycznej, raportów organizacji pozarządowych lub sieci ekspertów, takich jak Thirdbridge czy GLG, również dostarcza cennych danych analitycznych.

Jeśli chodzi źródła zewnętrzne, Sycomore Asset Management korzysta z usług wyspecjalizowanych brokerów ESG, jak również z badań ESG dostarczanych przez Vigeo Eiris, co ułatwia dostęp do informacji i danych źródłowych wykorzystywanych w procesie analizy SPICE. Do zarządzania wykluczeniami wykorzystywana jest analiza kontrowersji MSCI oraz przeglądy przychodów spółek prowadzone przez MSCI i Trucost. ISS, firma doradcza zajmująca się głosowaniem przez pełnomocnika, pomaga w realizacji prawa głosu Sycomore Asset Management na zgromadzeniach akcjonariuszy, zgodnie z polityką głosowania.  Raporty ESG wykorzystują dane dostępne za pośrednictwem źródeł takich jak Bloomberg, Factset i Trucost.

Ponadto, źródłami danych mogą być:

 • W zakresie pomiarów śladu węglowego : Corporate Biodiversity Footprint (CBF) opracowany przez Iceberg Data Lab, Biodiversity Impact Analytics (BIA) opracowany przez Carbone 4 Finance oraz Biodiversity Footprint for Financial Institutions (BFFI) opracowany wspólnie przez PRé, CREM i ASN Bank.
 • Dane dotyczące temperatury: temperatura ciągła dostarczana przez Science-Based 2°C Alignment oraz trzy wartości dyskretne dostarczane przez metodę Science Based Targets initiative.
 • Dane dotyczące bioróżnorodności: Biodiversity Accounting Financials (PBAF), międzynarodowa platforma uruchomiona w 2019 roku, która w 2020 roku opublikowała pierwszą wersję swoich "standardów PBAF".
 • W zakresie wkładu społecznego: Jobs Rating, metryka opracowana we współpracy Sycomore Asset Management i The Good Economy.
 • Dane dotyczące praktyk pracowniczych: Workforce Disclosure Initiative.
 • NEC: Net Environmental Contribution Initiative.

W celu zapewnienia jakości danych zarówno Generali Investments TFI jak i Sycomore Asset Management, w przypadkach, kiedy dostawcami danych są podmioty zewnętrzne, przy ich wyborze kierują się ich renomą.

Zebrane dane mogą być wykorzystywane wprost lub przetwarzane przy użyciu narządzi wewnętrznych. W przypadku Sycomore Asset Management, analiza i ocena finansowa notowanych akcji odbywa się przy użyciu dedykowanego narzędzia: SYCOVALO. Baza ta zawiera wszystkie przeszłe, bieżące i perspektywiczne dane finansowe i dotyczące zrównoważonego rozwoju dla analizowanych spółek. Narzędzie to działa jak "zbiorowa pamięć" dla zespołu inwestycyjnego; gromadzi historyczne i analityczne informacje, z którego każdy analityk/zarządzający może następnie tworzyć pomysły inwestycyjne dla różnych strategii.

Narzędzie SYCOVALO aktualizowane jest codziennie i umożliwia swoim użytkownikom kompilację, ekstrakcję i archiwizację szerokiego zakresu danych na temat każdej analizowanej spółki, w zakresach:

 • Ilościowe dane finansowe: 10-letnia historia wyciągów z konta, 3-letnie prognozy, porównanie z konsensusem, wskaźniki wyceny, poziomy rentowności, wzrost i wiele innych
 • Dane jakościowe i informacje pozafinansowe: protokoły z wywiadów lub wizyt na miejscu, analiza pozycjonowania konkurencyjnego, perspektywy wzrostu, ocena wydajności interesariuszy w oparciu o SPICE i wiele innych.

Poziom odsetka szacowanych danych nie jest obecnie wskazany przez Firmę Zarządzająca Sycomore Asset Management, może być znaczący i zawierać się w przedziale 50-100%.


OGRANICZENIA DOTYCZĄCE METOD I DANYCH

Najważnejszymi ograniczeniami metodologicznymi w prezentowanym powyżej podejściu są :

 • Dostępność danych do przeprowadzenia analizy ESG;
 • Jakość danych wykorzystywanych w ocenie jakości ESG oraz wpływu, ponieważ nie ma uniwersalnych standardów związanych z informacjami ESG, a weryfikacja przez podmioty trzecie nie jest systematyczna;
 • Porównywalność danych, gdyż nie wszystkie spółki publikują te same wskaźniki;
 • Stosowanie autorskich metodologii, które opierają się na doświadczeniu i umiejętnościach pracowników zarządzającego aktywami, Firmy Zarządzającej (Sycomore Asset Management).

W oparciu o ekspercką ocenę Generali Investment TFI oraz Firmy Zarządzającej Sycomore Asset Management, stosowane metody zostały zaprojektowane w taki sposób aby powyższe ograniczenia miały jak najmniejszy wpływ na stopień uwzględnienia promowanych celów społecznych i środowiskowych. Generali Investment TFI oraz Firma Zarządzająca Sycomore Asset Management dąży do tego aby wdrożone mechanizmy kontrolne dodatkowo mitygowały ryzyko związane z ograniczeniami w zakresie dostępnych danych.


DUE DILIGENCE

Proces zarządzania ryzykiem opiera się na kontrolowaniu zgodności realizowanej polityki inwestycyjnej z przyjętymi założeniami strategii inwestycyjnej określającej promowane cele środowiskowe lub społeczne. Zasady zarządzania ryzykiem opierają się na identyfikacji, pomiarze, kontroli i raportowaniu ryzyka związanego z poszczególnymi lokatami oraz ryzyka portfela inwestycyjnego i zawarte są m.in. w Polityce zarządzania ryzykiem w Generali Investments TFI Procedurze zarządzania ryzkiem w Departamencie Zarządzania Ryzykiem.

W tym celu wykorzystuje się szereg miar i analiz, zarówno jakościowych jak i ilościowych, mających miejsce przed i po zawarciu transakcji na instrumentach finansowych dopuszczonych przez politykę inwestycyjną, takich jak na przykład całkowita ekspozycja, poziom dźwigni, ryzyko kredytowe, ryzyko kontrpartnera, analiza kontrowersji, ratingi ESG.

Generali Investments TFI zapewnia ścisłą kontrolę i rygorystyczne zarządzanie powyższymi czynnikami ryzyka, zapewniając, że działalność inwestycyjna jest prowadzona zgodnie z pożądanym stopniem i charakterem ryzyka przewidzianym w odpowiednich politykach i w odpowiednich przepisach regulacyjnych, zapewniając zgodność z postanowieniami prospektu subfunduszu.

Przed zawarciem transakcji na danym instrumencie, instrument taki wprowadzany jest na listę kategorii lokat obsługiwanych w Generali Investments TFI, zgodnie z „Procedurą wprowadzania nowych instrumentów na listę kategorii lokat obsługiwanych w TFI”.

Subfunduszowi przypisano siatkę limitów ryzyka (wartości progowych), która jest adekwatna do strategii inwestycyjnej. Głównym procesem kontroli ryzyka jest kontrola limitów inwestycyjnych, która obejmuje monitorowanie i eskalację naruszeń związanych z limitami inwestycyjnymi ustalonymi w profilu subfunduszu wynikającego ze statutu, regulacji lub decyzji wewnętrznych. Kontrola limitów inwestycyjnych odbywa się codziennie i podlega zasadom eskalacji.

Ponadto, w zakresie inwestycji w tytuły uczestnictwa subfunduszu Sycomore Europe Eco Solutions zarządzanego przez Firmę Zarządzającą Sycomore Asset Management, firma ta posiada własne polityki i system kontroli zgodności realizowanej polityki inwestycyjnej, w tym zgodności realizowanej polityki inwestycyjnej z przyjętymi założeniami strategii inwestycyjnej określającej promowane cele środowiskowe lub społeczne. W tym przypadku kontrola ma miejsce zarówno przez jak i po zawarciu transakcji. Proces składania zleceń jest w całości przeprowadzany drogą elektroniczną i żadna transakcja nie może zostać zrealizowana bez formalnego zarejestrowania w stosownym narzędziu jaki jest Sycofolio. Kiedy instrukcja zostanie wprowadzona, dana transakcja przechodzi przez serię dwóch kontroli przedtransakcyjnych. W ramach kontroli potransakcyjnej zespół kontroli wewnętrznej Sycomore Asset Management stosuje siatkę limitów ryzyka i innych wskaźników mających zapewnić zgodność realizowanej polityki inwestycyjnej. Kontrola limitów inwestycyjnych odbywa się codziennie i podlega zasadom eskalacji.

Ponadto, tam, gdzie ma to zastosowanie, dedykowany zespół ds. zarządzania ryzykiem może również dostarczyć dodatkowych informacji - z serwisów takich jak Bloomberg i Factset. Kontrole te przeprowadzane są przy użyciu zastrzeżonego narzędzia SycoRatios, administrowanego przez zespół ds. zarządzania ryzykiem, przy czym dane wejściowe pochodzą z zestawienia Investment Ratio sporządzanego przez Biuro Zgodności/Kontroli Wewnętrznej. Narzędzie to umożliwia zespołowi generowanie codziennych raportów mających na celu monitorowanie każdego badanego portfela. Każde naruszenie podlega przeglądowi przez Biuro Zgodności/Kontroli Wewnętrznej, inicjuje kontakty z zespołami inwestycyjnymi oraz monitorowanie działań naprawczych.


POLITYKA DOTYCZĄCA ZAANGAŻOWANIA

Subfundusz Generali Akcji Ekologicznych w zakresie inwestycji w tytuły uczestnictwa subfunduszu Sycomore Europe Eco Solutions,  w związku z tym, pozostałe inwestycje mają na celu zarządzanie płynnością lub zabezpieczanie ryzyka kursowego, w zakresie polityki dotyczącej zaangażowania polega na działaniach podejmowanych przez Sycomore Asset Management na poziomie subfunduszu Sycomore Europe Eco Solutions.

Stosowana przez Sycomore Asset Management polityka zaangażowania przewiduje, że wykonywanie praw z posiadanych instrumentów finansowych (np. jako akcjonariusz) ma do odegrania kluczową rolę w zachęcaniu spółek do uwzględnienia aspektów środowiskowych, społecznych i zarządczych ESG w celu wspierania zrównoważonego rozwoju. Polityka zaangażowania obejmuje wszystkie firmy w ramach uniwersum inwestycyjnego.

Zaangażowanie akcjonariuszy polega na zachęcaniu spółek do długoterminowej poprawy ich praktyk ESG poprzez konstruktywny i zorganizowany dialog. Monitorowanie postępów i raportowanie zmian to istotne elementy takich praktyk zaangażowania. Zaangażowanie opiera się na przekonaniu, że rzetelne praktyki ESG wspierają zrównoważone wyniki spółek, jak również tworzenie wartości dla właścicieli aktywów.

Na zaangażowanie Sycomore Asset Management jako akcjonariusza składa się:

 • Angażowanie się w dyskusje z firmami z naszego portfela, aby w pełni zrozumieć ich wyzwania ESG
 • Zachęcanie przedsiębiorstw do ujawniania ich strategii, polityki i wyników w zakresie ESG
 • Wzywanie przedsiębiorstw do zachowania przejrzystości i wprowadzenia odpowiednich i trwałych środków naprawczych po wystąpieniu kontrowersji
 • Angażowanie się w inicjatywy zbiorowego zaangażowania w poszczególnych przypadkach
 • Zadawanie pytań, odmowa zatwierdzenia niektórych przepisów lub poparcie zewnętrznych uchwał poprzez wykonanie należnego prawa głosu
 • Podjęcie decyzji o sprzedaży pozycji w przypadku utrzymującego się braku znaczącej poprawy

Działania Sycomore Asset Management w ramach zaangażowania jako akcjonariusza nie dążą do:

 • Ingerowania w definiowanie strategii firmy lub jej zarządzanie
 • Zgłaszanie kandydatur do Rady Dyrektorów

OSIĄGNIĘCIE CELU DOTYCZĄCEGO ZRÓWNOWAŻONYCH INWESTYCJI

Ani subfundusz Generali Akcji Ekologicznych ani subfundusz Sycomore Europe Eco Solutions nie posiadają określonego, wyznaczonego indeksu jako wskaźnika referencyjnego do pomiaru stopnia osiągnięcia celu dotyczącego zrównoważonych inwestycji.

Wzorcem odniesienia dla subfunduszu Sycomore Europe Eco Solutions jest indeks szerokiego rynku (indeks MSCI Daily Net TR Europe, z reinwestowanymi dywidendami).