Wyniki wyszukiwania

Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące Fundusz, realizuje cel inwestycyjny wykorzystując strategię absolutnej stopy zwrotu, poprzez inwestowanie Aktywów Subfunduszu w lokaty wymienione w statucie w proporcji zależnej od oceny perspektyw rynków akcyjnych i dłużnych papierów wartościowych. https://generali-investments.pl/contents/pl/klient-indywidualny/generali-obligacje-globalne-rynki-wschodzace
Generali Korona Obligacje Celem subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości jego aktywów w wyniku dokonywania lokat subfunduszu w obligacje oraz inne dłużne papiery wartościowe. https://generali-investments.pl/contents/pl/klient-indywidualny/generali-korona-obligacje
Generali Obligacje Aktywny Generali Obligacje Aktywny to subfundusz dłużny, którego aktywa są lokowane w instrumenty dłużne i instrumenty rynku pieniężnego emitentów z Polski i Europy. https://generali-investments.pl/contents/pl/klient-indywidualny/generali-obligacje-aktywny
Przewodnik po inwestowaniu w obligacje Jak zarabiać na obligacjach? Czym różnią się obligacje stałokuponowe od zmiennokuponowych? Co to jest krzywa rentowności i jakie są jej podstawowe kształty? Jakie czynniki mają wpływ na kształt krzywej rentowności i jej położenie? O tym wszystkim dowiesz się w naszym materiale! https://generali-investments.pl/contents/pl/klient-indywidualny/przewodnik-po-inwestowaniu-w-obligacje