5 faktów o subfunduszach UniAktywny Pieniężny i UniKorona Pieniężny

      
    
Komentarze / 2016-09-27 / autorzy: Generali Investments

Wiele towarzystw funduszy inwestycyjnych ma w swoim portfolio fundusze na tyle podobne, że  tylko doświadczony inwestor dostrzeże subtelne różnice pomiędzy nimi. W Union Investment TFI najbardziej charakterystycznymi bliźniakami są UniKorona Pieniężny (flagowy subfundusz pieniężny działający od 1997 r.) oraz jego młodszy brat – UniAktywny Pieniężny, utworzony w grudniu 2015 r. Wokół ich podobieństw powstało wiele mitów. Należy jednak pamiętać, że poważne zyski rodzą się z faktów. Dlatego skupimy się dziś tylko na nich.


• UniAktywny Pieniężny i UniKorona Pieniężny – pieniężne bliźniaki o nieco innym temperamencie

 

Subfundusze UniAktywny Pieniężny i UniKorona Pieniężny zyskały miano bliźniaków. Oba są funduszami pieniężnymi. Oba odznaczają się niskim ryzykiem inwestycyjnym. UniAktywny Pieniężny jest jednak rozwiązaniem młodszym. Jako „młodszy brat” bazuje na sprawdzonej strategii, wykorzystywanej od kilkunastu lat w subfunduszu UniKorona Pieniężny. Może więc korzystać zarówno ze strategii skarbowej (najbezpieczniejsze obligacje gwarantowane przez skarb państwa), euroobligacyjnej (obligacje denominowane w walutach obcych) oraz korporacyjnej (obligacje przedsiębiorstw o wysokiej jakości kredytowej). UniAktywny Pieniężny opiera się również na tym samym, uporządkowanym procesie inwestycyjnym.


Co zatem różni obu braci? UniAktywny Pieniężny dąży do generowania jeszcze wyższej stopy
zwrotu niż UniKorona Pieniężny. Jego odważniejsza strategia może skutkować minimalnie
wyższymi wahaniami wartości inwestycji.


• UniAktywny Pieniężny i UniKorona Pieniężny mają równie wysokie szanse na realizację obietnic inwestycyjnych


Jak co roku, w grudniu 2015 r., ustaliliśmy cele inwestycyjne dla naszych subfunduszy. Oceniliśmy, że UniAktywny Pieniężny wypracuje w tym roku stopę zwrotu na poziomie +3,3%, a UniKorona Pieniężny +3%. Zbliżamy się do końca roku i wszystko wskazuje na to, że nasza prognoza się się sprawdzi. W przypadku subfunduszu UniKorona Pieniężny nawet z nawiązką.

• Żadna bankowa lokata roczna nie ma szans dać takiego zysku jak UniAktywny Pieniężny


W ciągu ostatnich 3 miesięcy (wycena z dnia 8.09.2016) UniAktywny Pieniężny zarobił 0,97%. Gdybyśmy chcieli w przybliżeniu określić, ile nasz „młodszy brat” jest w stanie zarobić w ciągu roku, wynik ten powinniśmy pomnożyć przez cztery. Ile by wyszło? Dokładnie 3,88%.

Czy jakikolwiek bank jest w stanie zaoferować takie oprocentowanie na lokacie rocznej? Tak, ale tylko przez 3 miesiące… Po upływie tego czasu stawka depozytowa ulega zmianie i finalny zysk z lokaty jest znacznie niższy.


• UniKorona Pieniężny może zarobić w ciągu roku więcej niż UniAktywny Pieniężny. Teoretycznie


Zastosujmy podobne wyliczenie jak powyżej. W ciągu ostatnich 3 miesięcy (wycena z dnia 8.09.2016) UniKorona Pieniężny zarobił 1,28%. Gdybyśmy chcieli w przybliżeniu określić, ile w ciągu roku jest w stanie zarobić starsza spośród naszych strategii pieniężnych, jej kwartalny wynik również powinniśmy pomnożyć przez cztery. Ile by wyszło? W tym przypadku aż 5,12%.

W tym miejscu konieczna jest jednak chwila refleksji. Czy UniKorona Pieniężny jest w stanie utrzymać tak wysoką dynamikę zysków? Gdyby hossa na rynku euroobligacji trwała dalej – byłaby na to szansa. Patrząc bardziej realnie, aby subfundusz zarabiał dalej w takim tempie, splot różnych czynników musiałby być nad wyraz sprzyjający. Wracając do subfunduszu UniAktywny Pieniężny warto natomiast zauważyć, że…


• UniAktywny Pieniężny na razie nie inwestuje w euroobligacje


Do końca sierpnia tego roku subfundusz UniAktywny Pieniężny zgromadził niecałe 17 milionów złotych. To zbyt mało, by zarządzający mógł bezpiecznie (czytaj: nie narażając inwestorów na nadmierne ryzyko) inwestować w euroobligacje. Czysto hipotetycznie takie transakcje są możliwe do zrealizowania. Wiązałyby się jednak z tym, że udział obligacji jednego emitenta przekroczyłby dopuszczalny przez nas limit. Właśnie dlatego teraz UniAktywny Pieniężny nie jest obecny na rynku euroobligacji.

Na sam koniec warto się zastanowić, czy to dobrze, czy źle. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że UniAktywny Pieniężny ma potencjał, by zarobić 3,88%, nie ponosząc ryzyka związanego z euroobligacjami, odpowiedź wydaje się oczywista.